Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

"ТРАНСКОМЕРС КОРП." ЕООД с ЕИК 121004686, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район Средец, п. код 1000,ул. "Г. С. Раковски" № 165

09.01.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.З, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ТРАНСКОМЕРС КОРП.” ЕООД с ЕИК 121004686, не е намерено на посочения си адрес: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Средец, п. код 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 165 и адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Витоша, п. код 1618, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Пирин“ № 44, Офис № 9
 
У В Е Д О М Я В А М

 
„ТРАНСКОМЕРС КОРП.” ЕООД с ЕИК 121004686, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Средец, п. код 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 165 и адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Витоша, п. код 1618, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Пирин“ № 44, Офис № 9, представлявано от Снежана Методиева Шаркова, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт № 112/07.11.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 112/07.11.2018г./, издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения на лице „ТРАНСКОМЕРС КОРП.” ЕООД представляващи публични държавни вземания по разрешително По разрешително № 01610070/20.02.2008 г., издадено от Министъра на околната среда и водите /ОСВ/, за периода от 22.03.2008 г. до 21.07.2010 г.., както следва:

        За периода ог 22.03.2008 г. до 31.12.2008 г. /285 кал, дни/
       - (15 768,00м3: 366 дни ) х 285 кал. дни х 0.5 лв./м3 - Главница: - 6 139,18 лв.
  
   Съгласно т. 3 от раздел „Такса на водовземане” към разрешително №01610070/20.02.2008г. от „ТРАНСКОМЕРС КОРП.” ЕООД, с платежен документ от 18.05.2008 г. е заплатена парнчна гаранция в размер на 3 942,00 лв., която се приспада от дължимата такса за 2008 г., при което остава Главница в размер на 2 197,18 лв. (две хиляди сто деветдесет и седем лева и осемнадесет стотинки), дължима Лихва за периода от 01.02.2009 г. до 07.11.2018 г. в размер на 2 234,67 лева;

        За периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.
       - 15 768,00 м х 0,5 лв./м — Главница: - 7 884,00 лв. (седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева), дължима Лихва за периода от 01.02.2010 г. до 07.11.2018 г. в размер на 7 059,97 лева;
       
        Дължимите такси за правото на водовземане от минерална вода, за периода 20.03.2008 г. - 21.07.2010 г., са изчислени на базата на разрешеното годишно водно количество, съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Раздел I от действащата за периода Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС № 154/2807.2000, обн. ДВ бр. 65/2000. последно изм. с ПМС № 23/02.02 2004 г ДВ БР.11/2004 г.

        След представения нотариален акт № 42, том V, per. № 4338, дело № 629 от 22.07.2010 г. за покупко - продажба на недвижим имот: Почивна база , намираща се в УПИ -I, кв. 8 по подобрения устройствен план на с. Баня. общ. Нова Загора, на Сдружение „Център за здраве и профилактика „По - добро здраве , по-добър живот”, ЕИК 104676272, дължимата такса за 2010 г. следва да се изчисли до датата на покупко - продажбата, а именно за периода от 01.01.2010 г. до 21.07.2010 г.
 
        За периода от 01.01.2010 г. до 21.07.2010 г.
        - (15 768,00м . 365 дни ) х 202 кал. дни х 0.5 лв/м3  = 4 363,20 лв. (четири хиляди триста шестдесет и три лева и двадесет стотинки), дължима Лихва за периода от 01.02.2011 г. до 07.11.2018 г. в размер на З456,72 лева;
      Дължимите такси за водовземане от минерални води, за периода от 01.01.2010 г. до 31.12._010 г., са изчислени на базата на разрешеното годишно водно количество, съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Раздел I от действащата за периода Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС № 154/2807.2000, обн. ДВ бр. 65/2000, последно изм. с ПМС № 23/02.02.2004 г., ДВ БР.11/ 2004г., действаща и относима към разглежданият период.

      Общо дължимата сума по разрешително № 01610070/20.02.2008 г., издадено от министъра на ОСВ, за периода от 22.03.2008 г. до 21.07.2010 г., е в размер на Главница: 14 444,38 лв. (четиринадесет хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и тридесет и осем стотинки), ведно с дължимата лихва за периода на забава общо 12 751,36 лева.

        Дължимаге суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорскн район”:
                BG71UNCR70003119330806
                BIC: UNCRBGSF
                При УниКреднт Булбанк, клон Пловдив


        На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите „ТРАНСКОМЕРС КОРП.” ЕООД следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604­721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.
 
Съобщениею да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно е екземпляр от АУПДВ № 112/07.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружите.шо писмо, и което е инкорпорирана покана за добро води о изпълнение, изх. № П0-02-165/1 /09.11.2018г. на БД ИБР.
 
АУПДВ №112/07.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на окаяната среда и водите или пред Административен съд гр. Пловдив.
 
 

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЬНЕВА
Пиректор на Баеейноеа дирекция „ Източнобелолюрски район ”
 
Съобщение 809 Kb (pdf) свали
Акт 1 Mb (pdf) свали