Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

"РОЯЛ САРД" ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Куклен, п. код 4101, ул. "М-ст Терасите и Вриш" № 36, с ЕИК 115887790

09.01.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „РОЯЛ САРД” ЕООД, с ЕИК 115887790не е намерено на  посочения си адрес: Област Пловдив, общ. Куклен, гр Куклен, п.код 4101, ул. „М-ст Терасите и Вриш“ № 36
 

 
У В Е Д О М Я В А М
 
„РОЯЛ САРД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област Пловдив, общ. Куклен, гр Куклен, п.код 4101, ул. „М-ст Терасите и Вриш“ № 36, с ЕИК 115887790, представлявано от Славе Тодоров Тодоров, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт № 108/29.10.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 108/29.10.2018г./, издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения на  лице „РОЯЛ САРД” ЕООД представляващи публични държавни вземания по разрешително по разрешително разрешително № 31610031/28.09.2011 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР, за периода от 28.09.2011 г. до 31.12.2017 г.., както следва:
 
За периода 28.09.2011 г. - 31.12.2011 г. за 95 кал. дни :
- 946,00 м3/365 дни х 95 кал. дни  х 0,5 лв./м³ - Главница: - 123,03 лв. (сто двадесет и три лева и три стотинки); дължима Лихва за периода от 01.04.2012 г. до 29.10.2018 г. в размер на 82,36 лв.
Дължимите такси за водовземане от минерални води, за периода от 28.09.2011 г. до 31.12.2011 г., са изчислени на база разрешено годишно водно количество, съгласно чл. 3, ал. 1, посредством ал. 2, т. 2 и чл. 6 от Тарифата за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на обект Приета с ПМС №154/28.07.2000г., изм. с ПМС №23/02.02.2004г., ДВ. бр. 11/2004г. отм.), действаща и относима към разглежданият период.
За периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.:
- 946,00 м3 х 0,5 лв./м³ - Главница: - 473,00 лв. (четиристотин седемдесет и три лева); дължима Лихва за периода от 01.04.2013 г. до 29.10.2018 г. в размер на 268,08 лв.
За периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.:
- 946,00 м3 х 0,5 лв./м³ - Главница: - 473,00 лв. (четиристотин седемдесет и три лева); дължима Лихва за периода от 01.04.2014 г. до 29.10.2018 г. в размер на 220,02 лв.
За периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.:
- 946,00 м3 х 0,5 лв./м³ - Главница: - 473,00 лв. (четиристотин седемдесет и три лева); дължима Лихва за периода от 01.04.2015 г. до 29.10.2018 г. в размер на 171,95 лв.
За периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.:
- 946,00 м3 х 0,5 лв./м³ - Главница: - 473,00 лв. (четиристотин седемдесет и три лева); дължима Лихва за периода от 01.04.2016 г. до 29.10.2018 г. в размер на 123,79 лв.
За периода 01.01.206 г. - 31.12.2016 г.:
- 946,00 м3 х 0,5 лв./м³ - Главница: - 473,00 лв. (четиристотин седемдесет и три лева); дължима Лихва за периода от 01.04.2017 г. до 29.10.2018 г. в размер на 75,82 лв.
Дължимите такси за водовземане от минерални води, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г., са изчислени на база разрешено годишно водно количество, съгласно чл. 1, т. 1, б „в”, чл. 3, ал. 2, чл. 8, ал. 1, и чл. 10, ал. 3, т. 3 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011г., обн. ДВ бр. 50/01.07.2011г., изм. ДВ бр.3/10.01.2012г. в сила от 01.01.2012г.(отм.), действаща и относима към разглежданият период.
За периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.:
- 946,00 м3 х 0,5 лв./м³ - Главница: - 473,00 лв. (четиристотин седемдесет и три лева); дължима Лихва за периода от 01.04.2018 г. до 29.10.2018 г. в размер на 27,86 лв.
Дължимите такси за водовземане от минерални води, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., са изчислени на база разрешено годишно водно количество, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1, б. «в», чл. 3, ал. 2, чл. 11, ал. 1 и 2, посредством чл. 12, ал. 6, т. 3 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване Приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., в сила от 01.01.2017г., обн. ДВ ДВ. бр. 2 от 6 Януари 2017 г.
 
Общо дължимата сума по разрешително 31610031/28.09.2011 г., издадено от Директора на БД ИБР, е в размер на Главница: 2 961,03 лв. (две хиляди деветстотин шестдесет и един лева и три стотинки), ведно с дължимата лихва за периода на забава общо 969,88 лева.
 
Дължимате суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорски район”:
BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите  „РОЯЛ САРД” ЕООД следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604-721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.  
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно с екземпляр от АУПДВ № 108/29.10.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружително писмо, в което е инкорпорирана покана за доброволно изпълнение, изх. № ПО-02-126/185/02.11.2018г. на БД ИБР.
 
АУПДВ № 108/29.10.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район”,
Съобщение 329 Kb (pdf) свали
Акт 1 Mb (pdf) свали