Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

"ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ" ЕООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, с ЕИК 175217595, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район Красно село, п. код 1618, ж.к. "Красно село", бл. № 199, ет. 1, офис № 1

09.01.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, с ЕИК 175217595Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Красно село, п. код 1618, ж.к. „Красно село“, Бл. № 199, ет. 1, офис № 1, представлявано от Росен Георгиев Милошев

 
У В Е Д О М Я В А М
 
„ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, с ЕИК 175217595, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Красно село, п. код 1618, ж.к. „Красно село“, Бл. № 199, ет. 1, офис № 1, представлявано от Росен Георгиев Милошев, в качеството си на синдик., както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт № 115/09.11.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 115/09.11.2018г./, издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения на  лице „„ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ” ЕООД представляващи публични държавни вземания по разрешително по разрешително 31590241/16.07.2009 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР, за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.., както следва:
 
За период 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
   – 3 430,00 м³ х 0,16 лв./м3 – Главница: -  548,80 лв. (петстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки), дължима Лихва за периода от 01.04.2015 г. до 09.11.2018 г. е в размер на 201,19 лв.
Дължимата такса за водовземане от подземни води, за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г., е изчислена по измерено количество, на база представена Декларация по чл. 194б от Закона за водите с вх. № КД-05-1637/11.02.2015 г., съгласно по чл. 1, т. 1, б. „б“, чл. 3, ал.1, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, посредством чл. 10, ал. 2, т. 6 от Тарифа за таксите за правото на водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., обн. ДВ, бр. 50/01.07.2011 г., изм., ДВ бр.3/10.01.2012 г., в сила от 01.01.2012 г. (отм.), но относима и действаща към разглежданите отчетни период.
За общото годишно водно количество, за периода 01.01.2014 г. 31.12.2014  г., дължимата такса е в размер на Главница: 548,80 лв. (петстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки),  ведно с дължимата лихва за периода на забава общо в размер на 201,19 лева.
 
Дължимате суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорски район”:
BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите  „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ” ЕООД следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604-721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.  
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно с екземпляр от АУПДВ № 115/09.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружително писмо, в което е инкорпорирана покана за доброволно изпълнение, изх. № ПО-02-234/1/14.11.2018г. на БД ИБР.
 
АУПДВ № 115/09.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район”,
Съобщение 296 Kb (pdf) свали
Акт 1 Mb (pdf) свали