Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

Гюндюз Халит Хамоглу, управителr на „ГЮР” ООД, с ЕИК 123725674, със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, п. код 6100, ул. „Шипченска Епопея“ № 31, вх. В, ет. 4, ап. 9

29.01.2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
     На основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до:
Гюндюз Халит Хамоглу, управителr на „ГЮР” ООД, с ЕИК 123725674, със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, п. код 6100, ул. „Шипченска Епопея“ № 31, вх. В, ет. 4, ап. 9, титуляр на разрешително № 01610204/23.07.2009 г., издадено от Министъра на околната среда и водите /ОСВ/, изм. с решение № РР-1872/14.02.2014 г. и отнето с решенеие № РР-1930/30.04.2014 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БД ИБР/.
Уведомяваме Ви, че за задължението Ви за такса за правото на водовземане от минерални води, Ви е издадена покана за доброволно изпълнение с № ПО-02-517/28.11.2018 г.
     Общо дължима сума по разрешително № 01610204/23.07.2009 г., издадено от Министъра на ОСВ, изм. с решение № РР-1872/14.02.2014 г. и отнето с решение № РР-1930/30.04.2014 г., издадени от Директора на БД ИБР, за водоснабдяване на „Хотелски комплекс”, на територията на УПИ II- КОО от кв. 55 по плана на гр. Павел баня, собственост на „ГЮР” ООД – гр. Казанлък., за периода от 01.01.2013 г. до 29.04.2014 г., възлиза на: Главница – 4 093,26 лв. (четири хиляди деветдесет и три лева и двадесет и шест стотники), към която следва да се начисли и дължимата лихва за периода на забава.
    Дължимите суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
        BG71UNCR7000 3119 3308 06
        BIC: UNCRBGSF
        При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
и да се представи или изпрати копие от платежното нареждане на факс:032/60 47 21 и на електронен адрес bd_plovdiv@abv.bg в БД ИБР, за да не бъде предприето принудително изпълнение при неплащане.
    След неуспешни опити за връчване на поканата на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да заплатите дължимите суми и/или да възразите в БД ИБР, след неспазване на указания срок ще стартира процедура по издаване на АУПДВ за горепосочените суми в едно с лихви.


 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Съобщение 218 Kb (pdf) свали