Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

Генчо Стойчев Ангелов, управителr на „МЕГАН ГРУП” ЕООД, с ЕИК 200142165, със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, п. код 6100, ул. „Тюлбенска“ № 62, вх. Б, ет. 2, ап. 14

29.01.2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
     На основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до:
Генчо Стойчев Ангелов, управителr на „МЕГАН ГРУП” ЕООД, с ЕИК 200142165, със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, п. код 6100, ул. „Тюлбенска“ № 62, вх. Б, ет. 2, ап. 14, титуляр на разрешително № 01610330/24.06.2010 г., издадено от Министъра на околната среда и водите /ОСВ/.
     Уведомяваме Ви, че за задължението Ви за такса за правото на водовземане от минерални води, Ви е издадена покана за доброволно изпълнение с № ПО-02-518/28.11.2018 г.
     Общо дължима сума по разрешително № 01610330/24.06.2010 г., издадено от Министъра на ОСВ,  на „МЕГАН ГРУП” ЕООД, за правото на водовземане от минерална вода за водоснабдяване на обект: Плувен басейн, находящ се в СОУ „Екзарх Антим I” в поземлен имот №III с пл. №1234 в кв. 214 кадастрален район 504 по плана на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, отдаден под наем от Община Казанлък на „Меган - Груп” ЕООД с Договор за наем №Д-04-4/20.01.2010 г., вписан в службата по вписвания- гр. Казанлък вх. Рег. №1902/20.04.2010 г.,Акт 268, т. 2, п. 16203, за периода от 01.01.2013 г. до 20.01.2015 г., възлиза на: Главница – 7 451,92 лв. (седем хиляди четиристотин петдесет и един лева и деветдесет и две стотинки), към която следва да се начисли и дължимата лихва за периода на забава.
     Дължимите суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
        BG71UNCR7000 3119 3308 06
        BIC: UNCRBGSF
        При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
и да се представи или изпрати копие от платежното нареждане на факс:032/60 47 21 и на електронен адрес bd_plovdiv@abv.bg в БД ИБР, за да не бъде предприето принудително изпълнение при неплащане.
     След неуспешни опити за връчване на поканата на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да заплатите дължимите суми и/или да възразите в БД ИБР, след неспазване на указания срок ще стартира процедура по издаване на АУПДВ за горепосочените суми в едно с лихви.
 


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район
 
Съобщение 741 Kb (pdf) свали