Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

„КРОНА 79” ЕООД, с ЕИК 112552178, със седалище и адрес на управление: Област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, п. код 4600, ул. „Христо Ясенов“ № 23

04.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 04.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КРОНА 79” ЕООД, с ЕИК 112552178, не е намерено на посочения от него адрес на управление Област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, п. код 4600, ул. „Христо Ясенов“ № 23, представлявано от Красимир Димитров Беев.
 
 
У В Е Д О М Я В А М
 
 
„КРОНА 79” ЕООД, с ЕИК 112552178, със седалище и адрес на управление: Област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, п. код 4600, ул. „Христо Ясенов“ № 23, представлявано от Красимир Димитров Беев, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт №141/11.12.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 141/11.12.2018г., издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения „КРОНА 79” ЕООД, представляващи публични държавни вземания по разрешително № 01610340/13.10.2010 г., издадено от Министъра на околната среда и водите /ОСВ/, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2017 г., както следва:
 
За периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
       Общо дължима такса за горе цитирания период е в размер на: 24,34 лв. + 249,55 лв. + 43,12 лв. = 317,01 лв. (триста и седемнадесет лева и една стотинки);
От горното е видно, че част от дължимата такса е заплатена, при което дължимата Главница и Лихва се определят както следва:
След заплащането на 13.03.2017 г. по сметката на БД ИБР сума в размер на 271,28 лв. остава дължима Главница в размер на 45,73 лв. (четиридесет и пет лева и седемдесет и три стотинки); дължима Лихва за периода от 01.04.2017 г. до 11.12.2018 г. в размер на 7,88 лв.
Общо дължимата сума по разрешително № 01610340/13.10.2010 г., издадено от Министъра на ОСВ, изменено с решение № РР-1694/02.04.2013 г. изменено с решение № РР-2826/27.04.2016 г., издадени от Директора на БД ИБР, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., е в размер на Главница: 45,73 лв. (четиридесет и пет лева и седемдесет и три стотинки), ведно с дължимата лихва за периода на забава общо 7,88 лева.
 
 
        Дължимате суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорски район”:
                BG71UNCR70003119330806
                BIC: UNCRBGSF
                При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
 
На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите „КРОНА 79” ЕООД следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604-721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.  
 
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно с екземпляр от АУПДВ № 141/11.12.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружително писмо, в което е инкорпорирана покана за доброволно изпълнение, изх. № ПО-02-309/1/18.12.2018г. на БД ИБР.
 
 
АУПДВ № 141/11.12.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район”,
Съобщение 434 Kb (pdf) свали
Акт 2 Mb (pdf) свали