Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

„МАРТЕМ‘‘ ООД, с ЕИК 160105836, със седалище и адрес на управление: ж. к. Тракия, бл. 214, вх. В, ет. 4, ап. 13, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

04.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 04.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „МАРТЕМ‘‘ ООД,  с ЕИК 160105836, не е намерено на посочения от него адрес : ж. к. Тракия, бл. 214, вх. В, ет. 4, ап. 13, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив с ЕИК 160105836
.
 
 
У В Е Д О М Я В А М
 
 
„МАРТЕМ‘‘ ООД,  с ЕИК 160105836, със седалище и адрес на управление: ж. к. Тракия, бл. 214, вх. В, ет. 4, ап. 13, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив с ЕИК 160105836, управлявано от Атанаска Колева Петрова, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт № 133/10.12.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 133/10.12.2018г., издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения „МАРТЕМ‘‘ ООД представляващи публични държавни вземания по разрешително № 301471/21.07.2006 г., изм. и прод. с реш. № 175/27.12.2007 г., изм. и прод. с реш. № 390/08.09.2008 г., издадени от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР /, за периода от 01.01.2014 г. – 31.12.2015 г., които са както следва:
За период 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
3 450,00 м ³ х 1,00 лв/м3  възлизаща на Главница: 3 450,00 лева (три хиляди четиристотин и петдесет лева и нула стотинки), дължима Лихва за периода от 01.04.2015 г. до 10.12.2018 г. в размер на 1 294,45 лв.
За период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
5 880,00 м ³ х 1,00 лв/м3  възлизаща на Главница: 5 880,00 лева (пет хиляди осемстотин и осемдесет лева и нула стотинки),  дължима Лихва за периода от 01.04.2016 г. до 10.12.2018 г. в размер на 1 607,49 лв.
Дължимите такси за ползване на повърхностен воден обект са изчислени на база иззет /деклариран/ обем наносен материал за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2015 г., съгласно чл. 1, т. 2, чл. 4, посредством чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177 от 24.06.2011 г. обн., ДВ, бр.50 от 01.07.2011 г., изм. ДВ. бр.3 от 10.01.2012г.  в сила от 01.01.2012 г., в сила към този период.
Общо дължимата сума по разрешително № 301471/21.07.2006 г., изм. и прод. с реш. № 175/27.12.2007 г., изм. и прод. с реш. № 390/08.09.2008 г., решение № РР - 2513/18.08.2015 г., издадени от Директора на БД ИБР, е в размер на Главница: 9 330,00 лева (девет хиляди триста и тридесет лева и нула стотинки), ведно с дължимата лихва за периода на забава общо 2 901,94 лева.
 
        Дължимате суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорски район”:
                BG71UNCR70003119330806
                BIC: UNCRBGSF
                При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
 
На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите „МАРТЕМ“ ООД  следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604-721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.  
 
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно с екземпляр от АУПДВ №133/10.12.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружително писмо, в което е инкорпорирана покана за доброволно изпълнение, изх. № ПО-02-204;319/12.12.2018г. на БД ИБР.
 
 
АУПДВ № 133/10.12.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район”,
Съобщение 454 Kb (pdf) свали
Акт 1 Mb (pdf) свали