Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

„ЕТ „ШАНС – Н.П.Б. НИКОЛА БОНЧЕВ“, БУЛСТАТ 040239442, с адрес с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „33 – та” № 16 и гр. Пловдив, ул. „Антон Безеншек“ № 4

04.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 04.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „ШАНС – Н.П.Б. НИКОЛА БОНЧЕВ“, БУЛСТАТ 040239442, не е намерено на посочения от него адрес на управление с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „33 – та” № 16 и гр. Пловдив, ул. „Антон Безеншек“ № 4
.
 
 
У В Е Д О М Я В А М
 
 
„ЕТ „ШАНС – Н.П.Б. НИКОЛА БОНЧЕВ“, БУЛСТАТ 040239442, с адрес с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „33 – та” № 16 и гр. Пловдив, ул. „Антон Безеншек“ № 4, представлявано от Никола Петков Бончев, с ЕГН 4608194365, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт № 132/29.11.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 132/29.11.2018г., издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения ЕТ „ШАНС – Н.П.Б. НИКОЛА БОНЧЕВ, представляващи публични държавни вземания по разрешително № 1542/13.05.2003 г., издадено от Директора на „Басейнова Дирекция Източнобеломорски район“ /БД ИБР/, за периода от 13.05.2003 г. – 31.12.2008 г., които са както следва:
За период 13.05.2003 г. – 31.12.2003 г. (182 кал. дни)
- 9 460,80 м3 /312 дни х 182 кал. дни х 0,01 лв/м2 х 5 – Главница: - 275,94 лв. (двеста седемдесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки); дължима Лихва за периода от 01.02.2004 г. до 29.11.2018 г. в размер на 468,83 лв.
За период 01.01.2004 г. – 31.12.2004 г.
- 9 460,80 м3/год. х 0,01 лв/м2 х 5 – Главница: - 473,04 лв. (четиристотин седемдесет и три лева и четири стотинки); дължима Лихва за периода от 01.02.2005 г. до 29.11.2018 г. в размер на 743,24 лв.
За период 01.01.2005 г. – 31.12.2005 г.
- 9 460,80 м3/год. х 0,01 лв/м2 х 5 – Главница: - 473,04 лв. (четиристотин седемдесет и три лева и четири стотинки); дължима Лихва за периода от 01.02.2006 г. до 29.11.2018 г. в размер на 685,56 лв.
  Дължимите такси, за периода 13.05.2003 г. – 31.12.2005 г. са изчислени, на база разрешено водно количество и съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2, т. 6 от Раздел І и чл. 6, ал. 2, на Тарифата за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС №154/28.07.2000 г., обн. ДВ, бр. 65/2000 г., изм. с ПМС №23/02.02.2004 г., ДВ. бр. 11/2004 г.(отм.), действаща и относима към разглежданият период.
За период 01.01.2006 г. – 31.12.2008 г. използвано водно количество 78,00 м3, същото се разпределя по години както следва:
За период 01.01.2006 г. – 31.12.2006 г.
- 26,00 м3 х 0,01 лв/м3 х 5 – Главница: -  1,30 лв. (един лев и тридесет стотинки); дължима Лихва за периода от 01.02.2006 г. до 29.11.2018 г. в размер на 1,72 лв.
За период 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.
- 26,00 м3 х 0,01 лв/м3 х 5 – Главница: -  1,30 лв. (един лев и тридесет стотинки); дължима Лихва за периода от 01.02.2008 г. до 29.11.2018 г. в размер на 1,53 лв.
За период 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.
- 26,00 м3 х 0,01 лв/м3 х 5 – Главница: -  1,30 лв. (един лев и тридесет стотинки); дължима Лихва за периода от 01.02.2009 г. до 29.11.2018 г. в размер на 1,33 лв.
Дължимите такси, за периода 01.01.2006 г. – 31.12.2008 г. са изчислени, на база измерено водно количество и съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2, т. 6 от Раздел І и чл. 6, ал. 1, на Тарифата за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС № 154/28.07.2000 г., обн. ДВ, бр. 65/2000 г., изм. с ПМС №23/02.02.2004 г., ДВ. бр. 11/2004 г.(отм.), действаща и относима към разглежданият период.
За общото годишно водно количество, за периода 13.05.2003 г. – 31.12.2008 г., дължимата такса е в размер на Главница: 1 225,92 лв. (хиляда двеста двадесет и пет лева и деветдесет и две стотинки), ведно с дължимата лихва за периода на забава общо в размер на 1 902,21 лева.
 
        Дължимате суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорски район”:
               BG71UNCR70003119330806
               BIC: UNCRBGSF
               При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
 
На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите „„ЕТ „ШАНС – Н.П.Б. НИКОЛА БОНЧЕВ“, следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604-721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.  
 
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно с екземпляр от АУПДВ №132/29.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружително писмо, в което е инкорпорирана покана за доброволно изпълнение, изх. № ПО-02-494/1/12.12.2018г. на БД ИБР.
 
 
АУПДВ № 132/29.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район”,
Съобщение 690 Kb (pdf) свали
Акт 2 Mb (pdf) свали