Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ НАЛБАНТАВ , с ЕГН7411018544, гр. Димитровград, ул. „Вилхелм Пик” № 3, общ. Димитровград, обл. Хасково

05.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 04.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ НАЛБАНТАВ , с ЕГН7411018544, не е намерено на посочения от него адрес гр. Димитровград, ул. „Вилхелм Пик” № 3, общ. Димитровград, обл. Хасково.
 
 
У В Е Д О М Я В А М
 
 
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ НАЛБАНТАВ , с ЕГН7411018544, гр. Димитровград, ул. „Вилхелм Пик” № 3, общ. Димитровград, обл. Хасково, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт № 122/22.11.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 122/22.11.2018г., издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения на  СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ НАЛБАНТАВ, представляващи публични държавни вземания по разрешително 31590142/14.11.2008 г. издадено от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, за периода от 01.01.2014 г. – 14.11.2014 г. (318 кал. дни), както следва:
 
За периода 01.01.2014 г. – 14.11.2014 г. (318 кал. дни):
  • (790,00 м3 / 365 дни х 318 дни) х 0,16 лв. – Главница: - 110,12 лв. (сто и десет лева и дванадесет стотинки); дължима Лихва за периода от 01.04.2015 г. до 22.11.2018 г. в размер на 40,77 лв.
Дължимата такса за водовземане от подземни води, за периода 01.01.2014 г. – 14.11.2014 г., е изчислена на база разрешени водни количества, съгласно чл. 1, т. 1, б „б”, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 8, ал. 1, и чл. 10, ал. 2, т. 6 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС №177/24.06.2011г., обн. ДВ бр. 50/01.07.2011г., изм. ДВ бр.3/10.01.2012г. в сила от 01.01.2012г.(отм.).
За общото годишно водно количество, за периода 01.01.2014 г. – 14.11.2014 г., дължимата такса е в размер на Главница: 110,12 лв. (сто и десет лева и дванадесет стотинки);  ведно с дължимата лихва за периода на забава общо в размер на 40,77 лева.
 
 
        Дължимате суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорски район”:
                BG71UNCR70003119330806
                BIC: UNCRBGSF
                При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
 
На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ НАЛБАНТАВ следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604-721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.  
 
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно с екземпляр от АУПДВ № 122/22.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружително писмо, в което е инкорпорирана покана за доброволно изпълнение, изх. № ПО-02-346/1/26.11.2018г. на БД ИБР.
 
 
АУПДВ № 122/22.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Съобщение 433 Kb (pdf) свали
Акт 1 Mb (pdf) свали