Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

„КАМБИЗ“ ЕООД , с ЕИК 121077983, със седалище и адрес на управление, ул. „Георг Вашингтон” № 39, гр. София, община Столична, област София, район Възраждане

26.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 26.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КАМБИЗ“ ЕООД , с ЕИК 121077983, със седалище и адрес на управление, ул. „Георг Вашингтон” № 39, гр. София, община Столична, област София, район Възраждане, представлявана от Камбиз Фатаки.
 
 
У В Е Д О М Я В А М
 
„КАМБИЗ“ ЕООД , с ЕИК 121077983, със седалище и адрес на управление, ул. „Георг Вашингтон” № 39, гр. София, община Столична, област София, район Възраждане, представлявана от Камбиз Фатаки, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт № 145/17.12.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 145/17.12.2018г./, издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения на  лице „КАМБИЗ“ ЕООД, представляващи публични държавни вземания по разрешително 301106/07.11.2005 г., издадено от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/за периода 01.01.2009 г. – 07.11.2011 г., които са както следва:
 
      За периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.
         – 3 144,00 м³ х 0,005 лв./м3 – Главница: - 15,72 лв. (петнадесет лева и седемдесет и две стотинки); дължима Лихва за периода от 01.02.2010 г. до 17.12.2018 г. е в размер на 14,25 лв.
      За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.
         – 3 144,00 м³ х 0,005 лв./м3 – Главница: - 15,72 лв. (петнадесет лева и седемдесет и две стотинки); дължима Лихва за периода от 01.02.2011г. до 17.12.2018 г. е в размер на 12,63 лв.
      За периода 01.01.2011 г. – 07.11.2011 г.
         – (3 144,00 м³ / 365 дни ) х 311 дни  х 0,005 лв./м3  – Главница: - 13,39 лв. (тринадесет лева и тридесет и девет стотинки); дължима Лихва за периода от 01.04.2012 г. до 17.12.2018г. е в размер на 9,15 лв.
      Дължимата такса за водовземане от подземни води, за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2011 г., е изчислена на база разрешени количества вода, съгласно по  чл.6, ал. 1 , посредством чл. 2, ал.1 и ал. 2, т. 2 и т. 2.2 от Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС №154/28.07.2000г., обн. ДВ, бр. 65/2000г., изм. с ПМС №23/02.02.2004г., ДВ. бр. 11/2004г.(отм.), но относима и действаща към разглежданите отчетни периоди.
      За общото годишно водно количество, за периода 01.01.2009 г. – 07.11.2011 г., дължимата такса е в размер на Главница: 44,83 лв. (четиридесет и четири лева и осемдесет и три стотинки), ведно с дължимата лихва за периода на забава общо в размер на 36,03лева.
        Дължимате суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорски район”:
                BG71UNCR70003119330806
                BIC: UNCRBGSF
                При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
      На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите  „КАМБИЗ“ ЕООД следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604-721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.  
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно с екземпляр от АУПДВ № 145/17.12.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружително писмо, в което е инкорпорирана покана за доброволно изпълнение, изх. № ПО-02-269/2/20.12.2018г. на БД ИБР.
 
АУПДВ № 145/17.12.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Съобщение 287 Kb (pdf) свали
Акт 1 Mb (pdf) свали