Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРКЕЗОВА, с ЕГН 8209274576, с адрес град Пловдив, бул. „Марица“ № 102, община Пловдив, област Пловдив

26.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 26.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че физическото лице ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРКЕЗОВА, с ЕГН 8209274576с адрес град Пловдив, бул. „Марица“ № 102, община Пловдив, област Пловдив
 
 
 
У В Е Д О М Я В А М
 
ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРКЕЗОВА, с ЕГН 8209274576с адрес град Пловдив, бул. „Марица“ № 102, община Пловдив, област Пловдив, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт № 117/16.11.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 117/16.11.2018г./, издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения на  лице ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРКЕЗОВА, представляващи публични държавни вземания по разрешително № 33740058/05.01.2010 г. и решение № РР-2132/21.01.2015 г издадени от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР, за периода от 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.., както следва:
 
      За периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.
    5 949,00 м³ х 0,005 лв/м3 възлизаща на Главница:  29,75 лв. (двадесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки); дължима Лихва за периода от 01.04.2015г. до 16.11.2018г. в размер на 10,96 лв.
.
    Дължимите такси за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от „Тодорка Василева Черкезова, за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г., е изчислена по разрешеното количество, на база на единичният размер на таксата за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води е 0,005 лв./м3, съгласно чл. 1, т. 3, б. ”а”, чл. 5, т. 1, чл. 6, ал. 4, посредством чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Тарифа за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177 от 24.06.2011 г. обн., ДВ, бр.50 от 01.07.2011 г., изм. ДВ. бр.3 от 10.01.2012г., в сила от 01.01.2012 г.
За общото годишно заустване на отпадъчни води, за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., дължимата такса е в размер на Главница: 29,75 лв. (двадесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки), ведно с дължимата лихва за периода на забава общо в размер на  10,96 лева.
 
      Дължимате суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорски район”:
                BG71UNCR70003119330806
                BIC: UNCRBGSF
                При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
     На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите  ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРКЕЗОВА  следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604-721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.  
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно с екземпляр от АУПДВ № 117/16.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружително писмо, в което е инкорпорирана покана за доброволно изпълнение, изх. № ПО-02-263/1/26.11.2018г. на БД ИБР.
 
АУПДВ № 117/16.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Съобщение 285 Kb (pdf) свали
Акт 1 Mb (pdf) свали