Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

„ЛЕКСИ СТИЛ” ООД, с ЕИК 201777349, със седалище и адрес на управление: Област Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Георги Бенковски” № 52, ет. 4, ап. 5

26.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 26.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЛЕКСИ СТИЛ” ООД, с ЕИК 201777349, със седалище и адрес на управление: Област Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Георги Бенковски” № 52, ет. 4, ап. 5, представлявано от Михаил Рангелов Михайлов.
 
 
У В Е Д О М Я В А М
 
„ЛЕКСИ СТИЛ” ООД, с ЕИК 201777349, със седалище и адрес на управление: Област Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Георги Бенковски” № 52, ет. 4, ап. 5, представлявано от Михаил Рангелов Михайлов, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт № 119/16.11.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 119/16.11.2018г./, издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения на  лице „ЛЕКСИ СТИЛ” ООД, представляващи публични държавни вземания по разрешително № 31590780/11.10.2013 г. издадено от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, за периода 11.10.2013 г. - 31.12.2014 г.,.., както следва:
      За период 11.10.2013 г. – 31.12.2013 г. -  (81 кал. дни):
     - 798,9 м3 х 0,16 лв./м3. – Главница: - 127,82 лв. (сто двадесет и седем лева и осемдесет и две стотинки); дължима Лихва за периода от 01.04.2014 г. до 16.11.2018 г. е в размер на 60,09 лв.
      За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.:
      - 3600 м3 х 0,16 лв./м3 – Главница: -  576,00 лв. (петстотин седемдесет и шест лева); дължима Лихва за периода от 01.04.2015 г. до 16.11.2018 г. е в размер на 212,28 лв.
      Дължимата такса за водовземане от подземни води, за периода 11.10.2013 г. – 31.12.2014 г., е изчислена на база годишно разрешено водно количество, съгласно чл. 1, т. 1, б. „б”, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 8, ал. 1, и чл. 10, ал. 2, т. 6 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС №177/24.06.2011 г., обн. ДВ бр. 50/01.07.2011 г., изм. ДВ бр.3/10.01.2012 г. в сила от 01.01.2012 г. (отм.), но относима и действаща към разглежданите отчетни период.
      За общото годишно водно количество, за периода 11.10.2013 г. – 31.12.2014 г., дължимата такса е в размер на Главница: 703,82 лв. (седемстотин и три лева и осемдесет и две стотинки), ведно с дължимата лихва за периода на забава общо в размер на 272,37лева.
 
        Дължимате суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорски район”:
               BG71UNCR70003119330806
               BIC: UNCRBGSF
               При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
      На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите  „ЛЕКСИ СТИЛ” ООД следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604-721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.  
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно с екземпляр от АУПДВ № 119/16.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружително писмо, в което е инкорпорирана покана за доброволно изпълнение, изх. № ПО-02-260/1/26.11.2018г. на БД ИБР.
 
АУПДВ № 119/16.11.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Съобщение 289 Kb (pdf) свали
Акт 1 Mb (pdf) свали