Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

„ХЕДА“ ООД, с ЕИК 822102528, със седалище и адрес на управление: ул. „Гео Милев” № 9, ет. 1, ап. 2, п. код 4400, град Пазарджик, Община Пазарджик, Област Пазарджик

26.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 26.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ХЕДА“ ООД, с ЕИК 822102528, със седалище и адрес на управление: ул. „Гео Милев” № 9, ет. 1, ап. 2, п. код 4400, град Пазарджик, Община Пазарджик, Област Пазарджик, представлявано от Християн Стефанов Анков.
 
 
У В Е Д О М Я В А М
 
 
     „ХЕДА“ ООД, с ЕИК 822102528, със седалище и адрес на управление: ул. „Гео Милев” № 9, ет. 1, ап. 2, п. код 4400, град Пазарджик, Община Пазарджик, Област Пазарджик, представлявано от Християн Стефанов Анков, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс), че с Акт № 145/17.12.2018г. за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ № 145/17.12.2018г./, издаден от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, са установени по основание и размер задължения на  лице            „ХЕДА“ ООД, представляващи публични държавни вземания по разрешително разрешително № 31140022/03.04.2008 г., изменено и продължено с решение № РР-1068/16.11.2010г., издадени от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/ за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г., които са както следва:
 
      За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
      - 7 884 000 м3/год. х 0,001 лв./м3 – Главница: -  7 884,00 лв.  (седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева); дължима Лихва за периода от 01.04.2017 до 17.12.2018г. В размер на 1371,05 лв.
      Дължимата такса за водовземане от повърхностен воден обект, за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., е изчислена на базата разрешено годишно количество, поради липсата на монтирано измервателно устройство, за цел аквакултури, съгласно чл. 1, т. 1, б. „а“, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 4, чл. 8, ал. 1, посредством чл. 10, ал. 1, т. 2 от Тарифа за таксите за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване, Приета с ПМС №177/24.06.2011г., Обн. ДВ. бр.50 от 01.07.2011г., изм. ДВ. бр.3 от 10.01.2012 г. в сила от 01.01.2012г., (отм.), но действаща и относима към разглежданият период.

      За периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
      - 7 884 000 м3/год. х 0,001 лв./м3 х 1,001 – Главница: -  7 891,88 лв.  (седем хиляди осемстотин деветдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки); дължима Лихва за периода от 01.04.2018 до 17.12.2018г.  в размер на 572,21 лв.
      Дължимата такса за водовземане от повърхностен воден обект, за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., е изчислена на базата разрешено годишно количество, поради липсата на монтирано измервателно устройство, за цел водоснабдяване за аквакултури, съгласно чл. 1, т. 1, б. „а“, чл. 3, ал. 1 и ал. 3, чл. 6, т. 1, чл. 7, ал. 2, чл. 12, ал. 1, т. 6 от Тарифа за таксите за правото на водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване“, приета с ПМС № 383/29.12.2016 г., обн. ДВ, бр.2/06.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.
 
      За общото годишно водно количество, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г., дължимата такса е в размер на Главница: 15 775,88 лв.  (петнадесет хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки), ведно с дължимата лихва за периода на забава общо в размер на 1943,26 лева.
 
       Дължимате суми следва да се внесат по сметка на Басейнова дирекция за „Източнобеломорски район”:
                BG71UNCR70003119330806
                BIC: UNCRBGSF
                При УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
      На основание чл.195а, ал. (3) от Закона за водите  „ХЕДА“ ООД, следва да представи или изпрати в БД ИБР копие от платежното нареждане на факс: 032/604-721 или e-mail: bd_plovdiv@abv.bg.  
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БД ИБР и на интернет страницата на БД ИБР, ведно с екземпляр от АУПДВ № 146/17.12.2018г., издаден от Директора на БД ИБР и придружително писмо, в което е инкорпорирана покана за доброволно изпълнение, изх. № ПО-02-271/2/20.12.2018г. на БД ИБР.
 
АУПДВ № 145/17.12.2018г., издаден от Директора на БД ИБР може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Директора на БД ИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район”,
Съобщение 301 Kb (pdf) свали
Акт 1 Mb (pdf) свали