Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

„СРЕБРЕН ПРОДУКТ” АД - СОФИЯ, ЕИК 131578537, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Аксаков” № 46, ет.2, ап.4

05.07.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 03.07.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр.ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „СРЕБРЕН ПРОДУКТ” АД - СОФИЯ, не е намерено на посочения от него адрес, а именно гр. София,  ул. „Пейо Яворов” № 42,  партер,
 
                                                                                    У В Е Д О М Я В А М
 
„СРЕБРЕН ПРОДУКТ” АД - СОФИЯ, ЕИК 131578537, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Аксаков” № 46, ет.2, ап.4, представлявано от Евгени Тренчев Тренчев, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от провеждане на процедурата по Заявление с вх.№ РР-03-13/27.03.2018г. в БДИБР, за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Мочурица,  с цел – напояване (капково напояване на 1448дка с насаждения – сливи, вишни и лозя), в землището на с.Воденичане, община Стралджа, област Ямбол,  че  за издаване на разрешително за водовземане  на повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения е необходимо документацията да бъде допълнена в двумесечен срок на хртиен и електронен носител както следва:
 
 1. Актуални скици на имотите, в които ще се извършва дейността (ПИ №№ 1910281 191017, 191018, 191019, 191021, 191027, 160012, 160150 по плана на с.Воденичане – съгласно заявлението), заверени от съответния компетентен орган – съгл.чл.60, ал.2, т.2 от Закона за водите (скиците, представени в придружаващата документация  са само за имоти №№ 191028, 191027 и са издадени  2015г) .
2. Документ за собственост или договор за наем на имот № 160150, включен в списъка на имотите – обект  на водоснабдяване
3. Договор за наем/11.05.2016г. и Споразумение към Договор за наем от 01.06.2016г. с подпис и печат „Вярно с оригинала”.
4. Актуален административен акт от РИОСВ – гр. Стара Загора, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за съгласуване на инвестиционно предложение, идентично със заявеното искане в БДИБР  – водоснабдяване за напояване на  1448 дка поливни площи в имоти №1910281 191017, 191018, 191019, 191021, 191027, 160012, 160150 ., -  съгл. чл.3, ал.1 от Наредбата ( представения административен акт на РИОСВ – Стара Загора е от 2004г.). 
5. Коректна информация относно размера на напояваните площи:

в заявлението искането е за напояване на 1448дка – 883дка сливи, 300дка вишни, 265 дка лозя
в Решението на РИОСВ от 2004г. – 1200дка
в проекта с обосновката на водните колечиства – 1100дка 
6. Проектно решение с разработка на съоръжение за осигуряване непрекъснатостта на реката и преминаване на минимално допустимия отток (вкл. хидравлични изчисления и графична част за размерите и разположението на  екологичния отвор, предназначен да пропуска Qмин доп отток) – съгл.чл.28, ал.1, т.2 от Наредбата. 
 
Съобщението да се постави на информационното табло на БДИБР и на интернет страницата на БД ИБР.
 
 
 
 
 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
Сребърен продукт АД 657 Kb (pdf) свали