Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив виж всички »

Съобщение до Здравка Даскслова („АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ” ЕООД) и до всички заинтересовани лица

12.04.2022 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
Днес 12.04.2022г., на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,
 
 
У В Е Д О М Я В А М:
 
ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ” ЕООД, ЕИК 112614014, със седалище и адрес на управление град Велинград, ул. „Битоля” № 1, община Велинград, област Пазарджик, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административното производство (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от АПК), че съгласно писмо с изх. № РР-14-6/2021г. (6)/17.02.2022г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БДИБР/, на основание чл. 61, ал. 4 от Закона за водите, във връзка с не представяне на всички необходими документи за допълване на преписката в законоустановения срок, заявление с вх. № РР-14-6/26.05.2021г. и приложените към него документи няма да бъдат разгледани и няма да бъде открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Съобщението да се постави на информационното табло на БДИБР и да се обяви на интернет страницата на БДИБР, ведно с екземпляр от писмо с изх. № РР-14-6/2021г. (6)/17.02.2022г.
 
 
С уважение,
 
ГЕОРГИ ВЕЛЕВ
Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Съобщение 281 Kb (pdf) свали