НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Младши експерт - контрол в дирекция „Контрол” виж всички »

Списък на допуснатите

25.04.2019 г.
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ, РАБ. МЯСТО ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-03-134/18.04.2019 г. реши:
 
 
Допуска до конкурс следните кандидати:
 
  1. Васил ХХХХХХХ Батаклиев
  
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  03.05.2019 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати:
            
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Александра ХХХХХХХ Манолова
 
Липсва документ, удостоверяващ придобиване на образователно-квалификационна степен;
Специалността не съответства на обявените изисквания;
2. Мария ХХХХХХХХ Сиромашка
 
Специалностите, притежавани от кандидата не съответстват на обявените изисквания
 
 
 
Дата: 24.04.2019 г.                                                                                   Председател на комисията:             /п/
                                                                                                                                            /инж. Сн. Обретенова/
         
  
Нормативни актове, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Младши експерт:
 
  1. Закон за водите  /ЗВ/;
  2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
  3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
  4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
  5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции