НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Младши експерт „Осигуряване и анализ на информация във връзка с ПУРБ” в отдел „Планове за управление на водите” виж всички »

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е
 
            Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-194/10.06.2019 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР

 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Младши експерт „Осигуряване и анализ на информация във връзка с ПУРБ” в отдел „Планове за управление на водите”, дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – Пловдив
    1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование –  професионален бакалавър
  • професионален опит – не се изисква
  • и/или ранг – V младши
    2. Специалност – Химия
    3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet
    4. Начинът на провеждане на конкурса е:
  • решаване на тест и интервю
    5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
  • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/
    6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР”, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.,  тел. 032/60-47-32.
 
            Краен срок за подаване на документите – 21.06.2019 г.
 
    7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg
    8. Кратко описание на длъжността: Работи по прилагането на Директива 2000/60/ЕС и Директива 2007/60/ЕС във връзка с обработка на данни за разработване на ПУРБ и ПУРН.
     9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 620,00 лв. до 720,00 лв.
                                         
                                                                                              
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район