НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

FLOODGUARD

Интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в трансграничната зона
 
 
 

 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е партньор в проекта „Интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в трансграничната зона“, финансиран по Програма  ИНТЕРЕГ „Гърция-България“  2014-2020 г.

Проектът се изпълнява в партньорство с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  при МВР - водещ партньор, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Национален институт по метеорология и хидрология, Областна администрация Благоевград, Министерство на енергетиката и на околната среда и Децентрализирана администрация на Македония и Тракия от Гърция.

Проектът се фокусира върху различни аспекти на управлението на риска от наводнения, като си поставя цели за въвеждане на общ институционален подход за оценка, планиране, предотвратяване и борба с наводненията; увеличаване на техническия и административния капацитет на службите за защита на населението за съвместни действия в областта на готовността и реагирането в случаи на наводнения; въвеждане на ефективни структури и системи за обмен на информация; повишаване на осведомеността, обучение, техническо оборудване, разработване на ИТ и комуникационни системи, надграждане на съществуващите системи за ранно предупреждение и др.

За постигане на целите на проекта и за осъществяване на изискваната от Директивата за наводненията трансгранична координация на всички етапи от ПУРН БД ИБР ще изпълни следните дейности:
  • Участие в създаването и в работата на Съвместна работна група за превенция и реакция при наводнения в трансграничния район с цел повишаване на ефективността на изпълнението на дейностите по оперативна защита при наводнения, подобряване на координацията на процедурите за предупреждение и реакцията при бедствия.
 
  • Провеждане на обществени консултации по ПУРН 2 и семинар за повишаване на осведомеността и подготвеността за наводнения.
 
  • Сравняване, анализ и интегриране на цифровите модели на релефа за Марица при границата между България и Гърция, използвани за съставяне на карти на заплахата и карти на риска от наводнения във втория цикъл на ПУРН.
 
  • Надграждане на съществуващата географска информационна система в БД ИБР с допълнителни модули за публикуване, хармонизация и трансфер на данни, свързани с изпълнението на Директивата за наводненията; мониторинг на етапите на разработване на втория ПУРН и напредъка в изпълнението на Програмата от мерки.

Бюджет на проекта: 4 482 557 евро
Бюджет на БД ИБР: 250 964 евро
Срок за изпълнение: април 2019 г. – март 2022 г.