НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Старши експерт - контрол, място на работа – гр. Пловдив виж всички »

Списък на допуснатите

 
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
     Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-40/20.02.2020 г. реши:
 
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 1. Димитър ХХХХХХХ Тодоров;
 2. Емил ХХХХХХХ Тончев;
 3. Васил ХХХХХХХ Батаклиев;
 4. Диана ХХХХХХХ Христова;
 5. Георги ХХХХХХХ Христов;
 6. Томи ХХХХХХХ Томов
 
      Датата, часа и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в срок до 5 работни дни.
 
 
            Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
           
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Таня ХХХХХХХ Трифонова Липсва документ, удостоверяващ  проф. опит.
Специалността не съответства на обявените изисквания
2. Симона ХХХХХХ Камберова Липсва документ, удостоверяващ  проф. опит.
           
 
 
                                                           Председател на комисията:                       
                                                                                                          /п/
 
 
      Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Старши експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;