НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Главен експерт - контрол в дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – Пловдив

Класиране

 
 
КЛАСИРАНЕ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – КОНТРОЛ  
В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ”
 
           
 
1. Венцислава ХХХХХХ Тоскова-Великова                              286,00  т.
 
           
           
 
                                                                                                                   Председател на комисията:              /п/
                                                                                                                                                         /инж. С. Обретенова/

Система за определяна на резултатите

 
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
В ДИРЕКЦИЯ  „КОНТРОЛ”
 
 
      І. Решаване на тест
      Тестът се състои от 30 въпроса. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максималният резултат от теста е 30 точки.
      Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 23 точки включително.

Резултатът от теста се умножава с коефициент 4.
 
      ІІ. Интервю
            При интервюто ще се оценяват 7 критерия:
                        1.  Аналитична компетентност;
                        2. Ориентация към резултати;
                        3. Работа в екип;
                        4. Комуникативна компетентност;
                        5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
                        6. Професионална компетентност;
                        7. Дигитална компетентност;

      Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:
                       5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
                       4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
                       3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
                       2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;
                       1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
                                   
Общата оценка от интервюто е сбор от оценките по отделните компетентности.              
            Крайният резултат от интервюто на кандидата се получава като сбора на общата оценка, дадена от всеки от членовете на комисията се раздели на броя им /средно аритметично/.
            Максималният резултат от интервюто е 35.
Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е  25 точки включително.

      Резултатът от интервюто се умножава с коефициент 5.
 
       Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от теста и интервюто, умножени по съответните коефициенти /4 и 5/.
 
                                   
 
                                                                                                         Председател на комисията:           /п/
                                                                                                                                               /инж. Сн. Обретенова/                                                                  

Списък на допуснатите кандидати


 
      Информация за дата и час за провеждане на конкурсната процедура за заемане на длъжността Главен експерт – контрол в дирекция „Контрол”
 
 
      Допуснатите до конкурса за длъжността Главен експерт – контрол в дирекция „Контрол”, кандидати:
 
 1. Венцислава ХХХХХХХ Тоскова-Великова;
 2. Златко ХХХХХХХ Ушев;
 
      Трябва да се явят на тест на  22.12.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Председател на комисията:                 
                                                                                                                                                 /инж. Сн. Обретенова/
 
15.12.2020 г.
 
 
 
 
     Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Главен експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Закон за държавния служител;
 6. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;

Отлагане на конкурса

 

      Във връзка с
усложнената епидемиологична обстановка в страната и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че конкурсната процедура /решаване на тест/ за заемане на длъжността Главен експерт – контрол в дирекция „Контрол, обявена за провеждане на 30.11.2020 г. от 11.00 ч., се отлага
 
      За новата  дата и час за провеждане на конкурсната процедура, допуснатите кандидати ще бъдат известени чрез публикация на интернет страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и на посочената от тях електронна поща.

Допуснати до конкурса

 
 
 
      Във връзка с чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Ви информираме, че
 
 
      Допуснатите до конкурса за длъжността Главен експерт – контрол в дирекция „Контрол”, кандидати:
 
 1. Венцислава ХХХХХХ Тоскова-Великова;
 2. Златко ХХХХХХХ Ушев;
 
     Трябва да се явят на тест на  30.11.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
 
 
                                                                                    Председател на комисията:                 /п/
                                                                                                                                  /инж. Сн. Обретенова/

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
      Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-314/13.11.2020 г. реши:
 
 
      Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 1. Венцислава ХХХХХХХ Тоскова-Великова;
 2. Златко ХХХХХХХ Ушев
 
 
 
      Датата, часа и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в срок до 5 работни дни.
 
 
      Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
           
            Няма недопуснати кандидати
 
 
 
 
                                                                                          Председател на комисията:               /п/                    
                                                                                                                                 /инж. Сн. Обретенова/
 
 
 
 
      Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Главен експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Закон за държавния служител;
 6. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-299/02.11.2020 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
 
      За длъжността Главен експерт - контрол в дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – Пловдив
 
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование – бакалавър
 • професионален опит –  2 години
 • и/или ранг – ІV младши
     2. Специалност – Водоснабдяване и канализация /В и К/, Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидрогеология и инж. геология
      3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet
      4. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
      5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
    6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
Краен срок за подаване на документи – 12.11.2020 г.

      7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg
      8. Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по ЗВ и ЗООС, състоянието на подземните и повърхностните води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в СОЗ на водоизточниците за питейни води.
      9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 1000,00 лв. до 1320,00 лв.
 
 
                                                                                                                                       
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район