НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Главен експерт - контрол в дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – Пловдив

Допуснати до конкурса

 
 
 
      Във връзка с чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Ви информираме, че
 
 
      Допуснатите до конкурса за длъжността Главен експерт – контрол в дирекция „Контрол”, кандидати:
 
 1. Венцислава ХХХХХХ Тоскова-Великова;
 2. Златко ХХХХХХХ Ушев;
 
     Трябва да се явят на тест на  30.11.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
 
 
                                                                                    Председател на комисията:                 /п/
                                                                                                                                  /инж. Сн. Обретенова/
 
 
 
 
 
     Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Главен експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
      Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-314/13.11.2020 г. реши:
 
 
      Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 1. Венцислава ХХХХХХХ Тоскова-Великова;
 2. Златко ХХХХХХХ Ушев
 
 
 
      Датата, часа и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в срок до 5 работни дни.
 
 
      Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
           
            Няма недопуснати кандидати
 
 
 
 
                                                                                          Председател на комисията:               /п/                    
                                                                                                                                 /инж. Сн. Обретенова/
 
 
 
 
      Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Главен експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Закон за държавния служител;
 6. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-299/02.11.2020 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
 
      За длъжността Главен експерт - контрол в дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – Пловдив
 
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование – бакалавър
 • професионален опит –  2 години
 • и/или ранг – ІV младши
     2. Специалност – Водоснабдяване и канализация /В и К/, Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидрогеология и инж. геология
      3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet
      4. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
      5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
    6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
Краен срок за подаване на документи – 12.11.2020 г.

      7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg
      8. Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по ЗВ и ЗООС, състоянието на подземните и повърхностните води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в СОЗ на водоизточниците за питейни води.
      9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 1000,00 лв. до 1320,00 лв.
 
 
                                                                                                                                       
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район