АКТУАЛНО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

АКТУАЛНО виж всички »

В изпълнение на чл.15а, ал 3 от Закона за достъп на информацията, както и на основание чл.8, ал.1 и ал.З от Вътрешните правила за предоставянето на достъп до обществена информация от обществения сектор в Бассйнова дирекция „Източнобеломорски район“.

30.01.2019 г.
В изпълнение на чл.15а, ал 3 от Закона за достъп на информацията, както и на основание чл.8, ал.1 и ал.З от Вътрешните правила за предоставянето на достъп до обществена информация от обществения сектор в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“,


АКТУАЛИЗИРАМ:
 
  1. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата и дейността на БД ИБР, както и форматите, в които информацията е достъпна.
Списък на категориите информации, подлежаща на публикуване на офнцналната страница на БД ИБР Достьнен
формат
Описание на правомощията на БД ИБР. данни за организацията, функциите И отговорността на администрацията html
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на БД ИБР html/pdf
Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от БД ИБР html
Наименование, адрес, телефон и работно време на „Едно гише“ html
Устройствсн правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на Административни услуги на гражданите html/pdf
Стратегии, планове, програми и отчети за дейността html/pdf
Информация за провеждане на обществени поръчки, определена публикуване в профила на купувача съгл. Закона за обществените поръчки html/pdf
Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която < публикува съгл. Закона за публичните финанси pdf
Информация за упражняването на правото на достъп до обществе! информация, реда и условията за повторно използване на информация html/pdf
Обявления за конкурси на държавни служители html/pdf
Подлежаща на публикуване информация по Закона за предотвратявате и Установяване на конфликт на интереси pdf
Информация с която може да се предотврати заплаха за живота, здравето и Безопасността на гражданите или на тяхното имущество; която опровергава Разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществе» интереси и която представлява обществен интерес html
Информация, предоставена повече от три пъти по реда на ЗДОИ html
Друга информация, определена със закон/наредба- регистри, списъци и др html/pdf
 
  1. Списък с набори от данни, подлежащи на публикуване на Портала на отворените данни, съгл. Решение № 103/17.02.2015г., Решение № 214/25.022016г. и Решение № 436/04.08.2017г. на Министерски съвет, както и форматите, в които информацията е достъпна.
Списък с набори ог данни, подлежащи на публикуване на Портала на отворени данни Достъпен
формат
Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели, съгл. Закона за водите /ЗВ/ csv
Регистър на издадените разрешителни за водовземане от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост csv
Регистър на разрешителните за водовземане от подземни води съгл. ЗВ csv
Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и повърхностни води съгл ЗВ csv
Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите съгл ЗВ csv
Регистър на съоръженията за минерална вода от находищата-изключителна държавна собственост csv
Регистър на зоните за къпане съгл. ЗВ csv
Регистър на уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно ЗВ csv
Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми съгл. ЗВ csv
Регистър на всички програми и планове в обхвата на района на басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води съгл. ЗВ csv
Регистър на ресурсите на подземните водни тела csv
Регистър на заявленията за достъп до информация съгл. ЗДОИ  
Актуално 456 Kb (pdf) свали