НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Главен експерт „Водни екосистеми и зони за защита важни за биоразнообразието” в отдел „Планове за управление на водите”

Прекратяване на конкурсната процедура

 
 
З А П О В Е Д
 
РД-03-21
Пловдив, 26.01.2021 г.
 
 
      На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка с Протокол № 3 за провеждане на конкурс за  длъжността Главен експерт “Водни екосистеми и зони за защита важни за биоразнообразието” в отдел „Планове за управление на водите”, дирекция „Планове и разрешителни”, на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-2 от 05.01.2021 г.  на Директора на БД ИБР
 
П Р Е К Р А Т Я В А М:
 
 
  Конкурсната процедура за  длъжността Главен експерт “Водни екосистеми и зони за защита важни за биоразнообразието” в отдел „Планове за управление на водите”, дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, обявена със Заповед № РД-03-324 от 03.12.2020 г, поради неуспешно представяне на  допуснатите до конкурса кандидати.
 
 
                                                     /п/                                                             
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район

Система за определяна на резултатите

 
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ   „ВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ И ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА ВАЖНИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
 
 
      І. Решаване на тест
      Тестът се състои от 25 въпроса. Всеки верен отговор от 1 до 5 въпрос  носи 1 точка, от 6 до 20 въпрос – 2 точки и  от 21 до 25 въпрос – 3 точки. Максималният резултат от теста е 50 точки.
      Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 35 точки включително.
Резултатът от теста  се умножава с коефициент 3.
 
      ІІ. Интервю
            При интервюто ще се оценяват 7 критерия:
1. Аналитична компетентност;
2. Ориентация към резултати;
3. Работа в екип;
4. Комуникативна компетентност;
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
6. Професионална компетентност;
7. Дигитална компетентност;  
   
      Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:
                     5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
                     4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
                     3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
                     2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;
                     1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
                                   
      Общата оценка от интервюто е сбор от оценките по отделните компетентности.              
      Крайният резултат от интервюто на кандидата се получава като сбора на общата оценка, дадена от всеки от членовете на комисията се раздели на броя им /средно аритметично/.
      Максималният резултат от интервюто е 35.
      Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е  21 точки.
      Резултатът от интервюто се умножава с коефициент 5.
   Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от теста и интервюто, умножени по съответните коефициенти /3 и 5/.

 
 
                                                                                                                                  Председател:                         /п/
                                                                                                                                                          /В. Узунов/

Допуснати до конкурса

 
 
 
      Във връзка с чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Ви информираме, че
 
 
      Допуснатите до конкурса за длъжността Главен експерт „Водни екосистеми и зони за защита важни за биоразнообразието” в отдел „Планове за управление на водите” , дирекция „Планове и разрешителни”, кандидати:
 
 1. Недка ХХХХХХХ Илиева;
 2. Недялка ХХХХХХХ Аценова;
 3. Лазаринка ХХХХХХ Петришка;
 4. Ива ХХХХХХ Узунова-Начева;
 5. Моника ХХХХХХХ Зехирова;
 6. Атанаска ХХХХХХ Бъчварова;
 7. Александър ХХХХХХ Петров
 
      Трябва да се явят на тест на  19.01.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
                                                                                                                  Председател на комисията:           /п/    
                                                                                                                                                                /В. Узунов/
 
08.01.2021 г.
 
 
 
     Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Главен експерт „Водни екосистеми и зони за защита важни за биоразнообразието”:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Закон за биологичното разнообразие;
 3. Закон за опазване на околната среда;
 4. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
 5. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
 6. Наредба за условията и реда за извършване на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
 7. Директива 2000/60/ЕО – Рамкова директива за водите;
 8. Закон за държавния служител;
 9. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ И ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА ВАЖНИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ”,
ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
      Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-2/05.01.2021 г. реши:
 
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 1. Недка ХХХХХХХ Илиева;
 2. Недялка ХХХХХХХ Аценова;
 3. Лазаринка ХХХХХХ Петришка;
 4. Ива ХХХХХХ Узунова-Начева;
 5. Моника ХХХХХХХ Зехирова;
 6. Атанаска ХХХХХХ Бъчварова;
 7. Александър ХХХХХХХ Петров
 
 
     Датата, часа и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в срок до 5 работни дни.
 
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати:
           
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Павлина ХХХХХХ Иванова Представените документи не удостоверяват наличие на 2 г. проф. опит
2. Иван ХХХХХХ Лулчев Липсва документ, удостоверяващ  проф. опит.
 
 
 
                                                                                                                   Председател на комисията:          /п/         
                                                                                                                                                               /В. Узунов/
 
 
     Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Главен експерт „Водни екосистеми и зони за защита важни за биоразнообразието”:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Закон за биологичното разнообразие;
 3. Закон за опазване на околната среда;
 4. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
 5. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
 6. Наредба за условията и реда за извършване на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
 7. Директива 2000/60/ЕО – Рамкова директива за водите;
 8. Закон за държавния служител;
 9. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-324/03.12.2020 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
      За длъжността Главен експерт „Водни екосистеми и зони за защита важни за биоразнообразието”  в отдел „Планове за управление на водите” в дирекция „Планове и разрешителни”` в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
 
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование – бакалавър
 • професионален опит – 2 години
 • и/или ранг – ІV младши
      2. Специалност – Екология, Биология
      3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet,
      4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
      5. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
      6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, е желателно документите да бъдат сканирани и подавани  по електроннен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях е-mail. За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
Краен срок за подаване на документите – 31.12.2020 г.
 
      7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg      
      8. Кратко описание на длъжността: Работи по прилагане на Директива 2000/60/ЕС и Закона за водите за актуализация и докладване на плана за управление на речните басейни и програмата от мерки, свързана с мерките за подобряване и опазване на свързаната с води екосистема, хидроморфологията и зоните за защита на водите, важни за биоразнообразието, както и по прилагане на тези мерки и подготовка на доклад за изпълнението им
      9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 1000,00 лв. до 1300,00 лв.
 
 
                                                                                                                                       
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район