НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Главен експерт “Количествено състояние и разрешителни за подземни води” в отдел „Планове за управление на водите”

Прекратяване на конкурсната процедура

 
 
 
З А П О В Е Д
 
РД-03-5
Пловдив, 07.01. 2021 г.
 
 
      На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Протокол № 1 от 06.01.2021 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „Количествено състояние и разрешителни за подземни води” в отдел „Планове за управление на водите”, дирекция „Планове и разрешителни” на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-2 от 05.01.2021 г.
 
 
П Р Е К Р А Т Я В А М:
 
 
 
      Конкурсната процедура за  длъжността Главен експерт „Количествено състояние и разрешителни за подземни води” в отдел „Планове за управление на водите”, дирекция „Планове и разрешителни”, обявена със Заповед № РД-03-324 от 03.12.2020 г. поради липса на подадени заявления за участие в конкурса.
 
                 /П/
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
            Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-324/03.12.2020 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
      За длъжността Главен експерт Количествено състояние и разрешителни за подземни води” в отдел „Планове за управление на водите” в дирекция „Планове и разрешителни”` в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
 
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование – бакалавър
  • професионален опит – 2 години
  • и/или ранг – ІV младши
      2. Специалност – Хидрогеология и инженерна геология
      3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet,
      4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
  • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
      5. Начинът на провеждане на конкурса е:
  • решаване на тест и интервю
      6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, е желателно документите да бъдат сканирани и подавани  по електроннен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях е-mail. За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
Краен срок за подаване на документите – 31.12.2020 г.
 
      7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg      
      8. Кратко описание на длъжността: Работи по прилагане на Директива 2000/60/ЕС и Закона за водите във връзка с количествените аспекти на подземните води и разработване на ПУРБ. Прилага Закона за водите и подзаконовите актове в частта – подземни води за издаване на разрешителни и определянето на естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела с изключение на находищата на минерални води.
        9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 1000,00 лв. до 1300,00 лв.
 
 
                                                                                                                                       
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район