ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Предварителна оценка на риска от наводнения


Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения по втори цикъл на ПУРН

 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - Основен доклад

 
Приложение 1Резюме на ПОРН                         
                          
Приложение 2Използвани данни за изготвяне на ПОРН

Приложение 3Анкета за описание на минали наводнения

Приложение 4Критерии и прагове за определяне на минали наводнения със значителни неблагоприятни последици според чл. 4.2.(б) от ДН

Приложение 5Списък с регистрирани наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. на територията на Източнобеломорски район за басейново управление

Приложение 6Критерии за значимост на сериозни минали наводнения според чл. 4.2.(в) от ДН

Приложение 7Критерии и прагове за определяне на потенциални неблагоприятни последици от бъдещи наводнения според чл. 4.2.(г) от ДН

Приложение 8Списък на определените места за потенциални бъдещи наводнения в Източнобеломорски РБУ според чл. 4.2.(г) от ДН

Приложение 9Критерии и правила за определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения

Приложение 10Списък на определените РЗПРН за Източнобеломорски РБУ

Приложение 11Таблица с оценка по критериите за риска от наводнение на определените РЗПРН за Източнобеломорски РБУ

Приложение 12Паспорти на определените РЗПРН за Източнобеломорски РБУ

Приложение 13ГИС данни на определените РЗПРН за Източнобеломорски РБУ

Приложение 14Карти

Приложение 15Проведени консултации с обществеността за изготвяне и представяне на ПОРН