НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА - 22 АПРИЛ

17.04.2024 г.
ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 2024
„ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“

 
 
Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза  по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята. Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.
 
повече»

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

04.04.2024 г.
Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“
 

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.
повече»

Започва консултация с обществеността по проекта на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление

31.03.2024 г.
 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ публикува за обществено обсъждане проекта на актуализирания План за управление на речните басейни на 30 март 2024 г. Документите са достъпни на интернет страницата на басейновата дирекция. В съответствие със Закона за водите, общественото обсъждане ще продължи шест месеца до 30 септември тази година.
 
Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) е стратегически документ, насочен към постигане и поддържане на добро състояние на водите при осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие. Планираните в ПУРБ мерки определят основната рамка за ползване и опазване  на водите в плановия период.
 
В публикуваните ПУРБ е представена актуализирана информация за:  характеристиките на районите за басейново управление; влиянието на човешката дейност и движещите сили, формиращи значим натиск върху водите; зоните за защита на водите, оценка на актуалното състояние на повърхностните и подземните води и определените цели на управлението на водите за настоящия планов период. Въз основа на извършения анализ са планирани мерки за постигане на поставените цели за добро състояние на повърхностните и подземните води, на свързаните с тях екосистеми и зони за защита.
 
Участието на представители на всички икономически сектори и обществеността в обсъждането на Плановете е от ключово значение за формиране на правилни и балансирани решения, насочени към постигане на целите за добро състояние на водите при гарантиране на устойчиво обществено-икономическо развитие.
 
В периода за консултации МОСВ и басейновите  дирекции ще организират срещи на национално и на басейново ниво за обсъждане на представената в плановете информация, поставените цели  и предвидените мерки за постигането им.
 
Актуализираните ПУРБ са разработени от експертите на басейновите дирекции въз основа на информация от пряката им дейност, резултати от изпълнения национален мониторинг  и допълнително набрана информация. При разработването са  използвани и резултатите от изпълнението на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ и партньори басейновите дирекции. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и се изпълняваше с консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) в рамките на  „Споразумение за предоставянето на помощни услуги в подкрепа на разработването на ПУРБ и ПУРН за България“ от 26.06.2018 г.,  ратифицирано със закон и продължено с една година до 05.12.2023 г.
 
Забавянето на изпълнението по споразумението доведе до забавяне при изготвяне, приемане и докладване на третите  Планове за управление на речните басейни и стана причина преди една година срещу България да бъде открита наказателна процедура в областта на управлението на водите от страна на Европейската комисия. За да бъдат изпълнени ангажиментите на България по Рамковата директива за водите, министерството предприе действия за наваксване на закъснението от страна на консултанта МБВР. Чрез  интензивна работа на  екипите от четирите басейнови дирекции в ускорени темпове бяха довършени проектите на плановите документи. С усилията и експертизата на басейновите дирекции и подкрепата на МОСВ, в изключително кратък срок бяха подготвени проектите на актуализирани ПУРБ за периода 2022-2027 г., така че след приключване на консултациите и финализирането им страната ни да изпълни изискванията на директивата, за да бъде прекратена откритата наказателна процедура.
 
Публикуваният проект на ПУРБ за Източнобеломорски район за басейново управление  може да намерите тук.
 
Информация за  начина на изпращане на становища и предложения е публикувана  тук
 
 
повече»

Екипът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ почисти езерото и участък от р. Сазлийка на територията на Старозагорски минерални бани

21.03.2024 г.
На 21.03.2024г. екипът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ почисти езерото и участък от река Сазлийка на територията на Старозагорските минерални бани.
Акцията се проведе във връзка с честването на Световния ден на водата на 22.03.2024г.
В инициативата взеха участие 34 служители, които събраха 35 чувала с отпадъци, предимно пластмасови бутилки, хартиени и найлонови опаковки, ламарини и други битови отпадъци.

повече»

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

12.03.2024 г.

ВОДА ЗА МИР
„Използвайте водата за мир“


 
Световният ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март и има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата, да акцентира върху грижата за устойчивото управление на този жизнено важен ресурс и необходимостта от опазването му.

Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.
повече»

Сигнал за изтичане на отпадъчни води и запенване в река Арда провериха регионалните структури на МОСВ

01.03.2024 г.
Регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория към ИАОС провериха сигнал за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Арда.
повече»

Безвъзмездно и доброволно кръводаряване на територията на област Пловдив

06.02.2024 г.
Призив към всички Вас и надежда за съдействие при осъществяването на акциите на Кръвен център – Пловдив за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на територията на област Пловдив.
повече»

План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2022 - 2027 г.

05.01.2024 г.
БДИБР публикува План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2022 - 2027 г., приет с  Решение № 937/28.12.2023г. на Министерски съвет.
повече»

Умряла риба в река Черна

22.11.2023 г.

Регионални структури на МОСВ провериха сигнал за умряла риба в река Черна
 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян, Басейнова дирекция Източнобеломорски район и Регионална лаборатория към  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) провериха сигнал за умряла риба в река Черна.
повече»

Класирани проекти във втора фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс "Посланици на здравето"

20.11.2023 г.
Четиридесет и един проекта на ученици са класирани във втора фаза на 15-ото издание на конкурса „Посланици на здравето“
 
  • Министерството на околната среда и водите е традиционен партньор за провеждането на националния ученически конкурс
Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването.
повече»

Започва Зелена олимпиада` 2023 - образователната еко инициатива с подкрепата на МОСВ

16.11.2023 г.

Започва Зелена олимпиада` 2023 - образователната еко инициатива с подкрепата на МОСВ
 
  • Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната
  • Платформата е активна за регистрация и решаване на тест до 10 декември 2023 г.
Да научат децата повече за природата и нейното опазване - това е целта на Зелената олимпиада. Децата и младежите се състезават онлайн със знанията си, а за победителите има атрактивни награди. Инициативата се организира от 2011 г. от „Академика БГ“ и ежегодно се подкрепя от Министерството на околната среда и водите.
повече»

Екипът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ почисти участък от река Въча

20.10.2023 г.
На 20 октомври по случай Световния ден за мониторинг на водата(18-ти октомври 2023 г.) екипът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ почисти десния бряг на река Въча над моста при село Йоаким Груево.

повече»

Експерти на Басейнова дирекция - Пловдив и РИОСВ извършиха проверка по сигнал за нерегламентирано сметище по брега на р. Трепетущица

12.10.2023 г.
След постъпили в БД „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) и РИОСВ - Пазарджик сигнали за нерегламентирано сметище по брега на р. Трепетущица, десен приток на р. Чепинска, е извършена съвместна проверка на място от експерти от двете институции в присъствието на представители на Рибарско сдружение „Нилет“, РДГ - Пазарджик и РУ-Велинград.
повече»

„Остани жив! Пази живота!“

15.09.2023 г.
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider74/default-document-library/22-bulgarski-02.jpg?sfvrsn=231572ef_0 „Остани жив! Пази живота!“ (“Stay alive and save lives”)
20 септември - Ден без загинали на пътя
 
 
За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември 2023 г. Събитието е с мото „Остани жив! Пази живота!“ („Stay alive and save lives“) и се провежда под патронажа на Министъра на вътрешните работи Калин Стоянов. Фокусът на инициативата е 20 септември – Ден без загинали на пътя.
повече»