НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

БДИБР провери сигнал за замърсяване на река Меде дере

13.03.2018 г.
Eксперти  от  Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР), РИОСВ - Пазарджик и Регионалната лаборатория – гр. Пазарджик към Изпълнителната агенция по околна среда провериха сигнал за замърсяване на река Меде дере в близост до питейното водохващане за водоснабдяване на град Стрелча. Сигналът е подаден на „зеления“ телефон на БДИБР от РПУ на МВР в град Панагюрище.

Проверката на 11 март установи, че в участък „Мали кладни дял” са изсипани около 25 тона производствени отпадъци от първична преработка на пегматити. Установено е и изтичане на дренажни води от насипището в река Меде дере. Заради липса на пречиствателно съоръжение на фирма „Ватия Холдинг”АД ще бъде съставен акт за установено административно нарушение на  Закона за водите.

При огледа в района на водохващането не е констатирано замърсяване. Проверката показва, че на около 50-60 метра под речното водохващане се намира концесионна площ за добив на суровина за производство на порцелан (фелшпад) - находище "Стрелча мерата". По тази причина находището не може да влияе върху качеството на питейната вода на  Стрелча.

Взети са водни проби от реката в района на питейното водохващане и от повърхностни води в дере преди и след депонираните материали от производствената дейност. Резултатите от експресните анализи не показват завишения за показателите pH, разтворен кислород и електропроводимост.  

Взетите водни проби допълнително ще бъдат анализирани по разширен брой показатели за оценка качеството на водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване и повърхностните води в района на извършваната дейност: желязо, манган, арсен, олово, мед, цинк, никел, кадмий, селен, хром, алуминий, уран, живак, флуориди, берилий, ванадий, кобалт, антимон, ХПК, БПК5, фосфати.

За резултатите от анализа ще бъдат публикувани на сайта на дирекцията.