НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

БД „Източнобеломорски район“ определи мерки за спиране на замърсяването на водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол

16.04.2018 г.
БДИБР предписа мерки, които трябва да спрат замърсяването на водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол. Те са в резултат от съвместна проверка на повърхностните и подземните води в района на депото и лабораторен анализ на взетите водни проби.
 
Проверката по сигнал за изтичане на замърсени води в Регионалния център за управление на отпадъците (РЦУО) за общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стралджа и Сливен, беше направена на 16 март 2018 г. от БДИБР, РИОСВ – Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС в Стара Загора.   

Взетите на място водни проби от повърхностните и подземните води в района на Регионалното депо са анализирани по показатели: активна реакция, рН, неразтворени вещества, калциево-карбонтна твърдост, азот амониев, амоний, азот нитритен, нитрити, общ фосфор (като фосфор), хлориди, сулфати, флуориди, олово, кадмий, никел, цинк, мед, хром общ, арсен и живак. Резултатите от анализите на повърхностните води над Регионалното депо не показват отклонения от действащите норми и стандарти за качество. В изтичащите повърхностни води под регионалното депо обаче са констатирани отклонения по показателите азот амониев (58 mg/l, при норма за добро състояние 0,3 mg/l), азот нитритен (0,44 mg/l, при норма 0,06 mg/l) и общ фосфор (0,73 mg/l при норма 0,3 mg/l). На 150 м под регионалното депо е констатирано изтичане на подземни води, които при извършените анализи показват отклонения по хлориди (425 mg/l при норми 250 mg/l) и никел (21 µg/l при норми 20 µg/l).

Във връзка с констатираното превишаване на нормите в изследваните водни проби от функционирането на депото, БДИБР е поставила условия за максимално ограничаване степента на въздействие върху повърхностните води. Трябва:
  • да се изолира възможността за смесване на повърхностните води с инфилтрат от РЦУО – Ямбол при тяхното отвеждане в бетонираната канавка чрез бреговото заустване „тръба в тръба”, като се осигури отвеждането на проникналия инфилтрат в изградения ретензионен басейн. При невъзможност за подобни действия да се осигури пречистване на изтичащите води и да стартира процедура за издаване на разрешително за тяхното заустване;
  • да се предприемат действия за преустановяване на инцидентно дрениращите води от РЦУО – Ямбол и тяхното смесване с повърхностните води в бетоновата канавка и отводнителния канал;
  • да се изгради допълнителен пункт за мониторинг на повърхностни води преди котлована на клетка 1 с условия за представително вземане на проби, за да се извършва мониторинг на водите преди въздействието от  РЦУО-Ямбол.                                                                                    
Посочените условия са поставяни пред община Ямбол в резултат и на предходни проверки на РЦУО – Ямбол от БДИБР, РИОСВ – Стара Загора и РЛ – Стара Загора.

На 16 април 2018 г. на общината е даден едномесечен срок за предприемане на конкретни мерки. За неизпълнение на предписанията, директорът на БДИБР има право да наложи имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лева.