НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

В Басейновата дирекция в Пловдив са постъпили 82 заявления за достъп до обществена информация

11.03.2019 г.
В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) през 2018 година са постъпили 82 заявления за достъп до обществена информация (ЗДОИ), като 15% от тях са подадени от граждани, 4% – от журналисти, 5% – от неправителствени организации и 76%  от фирми и др. Броят на заявленията, постъпващи по електронната поща, е 30%.
Най-често заявителите изискват данни, касаещи съоръжения с издадени разрешителни за водовземане, информация, свързана със замърсяването на водите и провеждания воден мониторинг, зоните за защита на водите и учредените санитарно-охранителни зони, както и с районите с потенциален риск от наводнения на територията на Източнобеломорски район.
За 81 от подадените заявления през 2018 г. са изготвени и изпратени Решения за предоставяне на пълен достъп до обществена информация съгласно ЗДОИ. Издадено е едно решение за предоставяне на частичен достъп до информация, като основание за това е чл. 31(1) от ЗДОИ, а именно: част от изисканата от заявителя информация засяга трето лице, носител на авторски права и в БДИБР е получено неговото писмено несъгласие същата да се предоставя.
За 2018 година в БДИБР не са постъпвали жалби срещу решения за предоставяне на достъп до обществена информация.
Един от основните канали за разпространяване на информация за околната среда е уебстраницата на БДИБР, предоставяща обществено достъпни данни. Освен регистри на издадените разрешителни, регистри на съоръженията, санитарно-охранителните зони, извършените контролни проверки и получените сигнали, периодично на всеки три месеца се публикува и актуализиран Регистър на постъпилите по ЗДОИ заявления в институцията.
Повече информация може да намерите на сайта на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в секцията „Достъп до обществена информация“
Правото на всеки български гражданин на достъп до обществена информация е едно от най-важните постижения на демокрацията. Това право се отнася и до информацията за околната среда и то спомага не само за израстване на гражданското общество, а  гарантира прозрачност в държавното управление. Международноправният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Орхуската конвенция, а в българското законодателство достъпът до информация за околната среда се урежда основно в глава втора на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).