НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Постъпили сигнали за наличие на мъртва риба в акваторията на язовир „Студен кладенец“

06.06.2022 г.
Във връзка с редица постъпили сигнали за наличие на мъртва риба в акваторията на язовир „Студен кладенец“ бяха извършени пет проверки от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), съвместно с представители на Регионалната инспекция по околна среда и водите - Хасково, Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда - Хасково и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Кърджали, на 20.05.2022г, 23.05.2022г, 26.05.2022г., 30.05.2022г. и 05.06.2022 г. Обследва се част от коритото на р. Перперек, ляв приток на р. Арда, при вливането й в язовира (устие), както и на участъци от бреговата ивица на язовир „Студен кладенец”, в опашката и в средата на язовира.

При осъществените проверки е установено наличието на голям брой измряла риба от видовете сребриста каракуда и морунаш. Във всеки от разгледаните участъци са взети проби за изследване състоянието на водата по следните характеристики:  активна реакция, температура, разтворен кислород, наситеност на кислород, неразтворени вещества, биологична потребност от кислород, химична потребност от кислород, електропроводимост, азот амониев, азот нитратен, азот нетричен, общ азот, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор (като фосфор), желязо, манган, цинк, олово, кадмий, калциево карбонатна твърдост и цианиди - свободни.

От взетата водна проба от р. Перперек резултатите показват превишаване на граничните стойности за добро състояние по показатели азот общ и азот амониев.

В обследваните участъци от бреговата ивица на язовир „Студен кладенец” се констатира превишаване на граничните стойности по показатели БПК5, ортофосфати (като фосфор) и общ фосфор (като фосфор). Водата в язовирното езеро е със зеленикав оттенък, характерен за цъфтеж на водорасли. Не е установено измиране на други видове риба. В плитчините на крайбрежните заливаеми ивици на язовира се наблюдават големи пасажи от маломерни риби.

БД ИБР е поискала информация от Института по рибарство и аквакултури - Пловдив, ИАРА и Областна дирекция по безопасност на храните - Кърджали за вероятните причини довели до измиране на рибата в язовира.