НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция – Пловдив извърши допълнителни проверки по сигналите за умряла риба в яз. Студен кладенец

12.07.2022 г.
Във връзка с постъпили сигнали от граждани, неправителствени организации и институции за наличие на мъртва риба в акваторията на язовир Студен кладенец и по течението на р. Върбица Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" (БД ИБР) извърши две допълнителни проверки.

Последователно бяха извършени проверки през месец май и в началото на юни, а последните две – на 13 и 26 юни. Участваха представители на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Хасково, Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда – Хасково, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Кърджали.

Обследваха се участъци от бреговата ивица на язовир Студен кладенец в опашката и в залива на с. Широко поле, както и по протежението на р. Върбица, в участък от р. Карагьоз дере до заустването на „Теклас – България" АД.

При проверката на 13 юни е взета проба и от седименти на р. Върбица, която се изпитва по показатели общ органичен въглерод, кадмий, олово, живак, полициклични ароматни въглеводороди, летливи органични съединения, хлорбензин и диетилхексил фталат. В обследваните пунктове по р. Върбица преди и след вливане на дерето, в което се заустват отпадъчните води на „Теклас – България" АД, не се установява превишаване на стандартите за качество за добро състояние на изпитаните показатели.

При проверката на 27 юни са установени около 100 умрели екземпляра от вида сребриста каракуда. Във всеки от разгледаните участъци са взети проби за изследване състоянието на водата по следните характеристики: активна реакция, температура, разтворен кислород, наситеност на кислород, неразтворени вещества, биологична потребност от кислород (БПК5), химична потребност от кислород, електропроводимост, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор (като фосфор), желязо, манган, цинк, олово, кадмий, калциево карбонатна твърдост и цианиди – свободни.

В обследваните участъци от язовир Студен кладенец се констатират високи стойности за разтворен кислород, както и превишаване на стандартите за добро качество по БПК5 и общ фосфор.

БД ИБР е поискала становище от Института по рибарство и аквакултури (ИРА) - Пловдив, ИАРА и ОДБХ – Кърджали за вероятните причини, довели до измиране на рибата в язовира. Според ИРА има няколко възможни причини: инцидентно и краткотрайно изпускане на токсични субстанции, извършване на незаконен риболов, естествени физиологични причини или възникнало инфекциозно заболяване. Предвид констатираното измиране на един основен вид риба – сребриста каракуда, която не е взискателна към качеството на водите, и липсата на установени съществени превишения на стандартите за качество, стига се до извода, че измирането не се дължи на влошаване на физико-химичните показатели на водата в язовир Студен кладенец и река Върбица.

За посочените факти и заключения са информирани всички компетентни институции, представители на местната власт и жалбоподатели.