НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

„АЗОР” ООД, ЕИК 833017456, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 6, ап. 2, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Ердинч Ариф Мустафа

23.04.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 23.04.2014г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,
 
У В Е Д О М Я В А М:
 
„АЗОР” ООД, ЕИК 833017456, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 6, ап. 2, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Ердинч Ариф Мустафа, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 АПК), че с решение № РР-1868/14.02.2014г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив /БДУВИБР-Пловдив/, служебно е изменено разрешително № 01610354/11.12.2010г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите, за водовземане от находище Находище „Павел баня” № 54 от Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите от СОНДАЖ № 3, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, на основание чл.72, ал.1, т.1, вр. чл.73, вр.чл.75 от Закона за водите.
 
Решение № РР-1868/14.02.2014г. на Директора на БДУВИБР-Пловдив за служебно изменение на разрешително № 01610354/11.12.2010г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите от находище за минерална вода „Павел баня” №54, от Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите от сондаж №3, ведно с разпореждане за предварително изпълнение на решението, е изпратено до „АЗОР” ООД с писмо, изх.№ МВ-01-4/17.02.2014г. по седалище на дружеството до адреса на управление на същото по пощата с „Български пощи” АД, с известие за доставяне /обратна разписка/, R № МВ-01-4, код № ИД PS 4000 016IBV G, като писмото е върнато със забележка „Получателят се е преместил на друг адрес”. Писмо с наш изх. № МВ-01-4/17.02.2014г. е изпратено повторно по куриер с товарителница № 000031024/09.04.2014г., като същото е върнато със забележка „На този адрес няма такава фирма”.
 
Съобщението и писмо с изх. № МВ-01-4/17.02.2014г., ведно с приложенията, а именно Решение № РР-1868/14.02.2014г. на Директора на БДУВИБР-Пловдив, ведно с разпореждане за предварително изпълнение на решение № РР-1868/14.02.2014г., да се поставят на информационното табло на БДУВИБР-Пловдив и да се обявят на интернет страницата на БДУВИБР-Пловдив на 23.04.2014г.
 
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение на решение № РР-1868/14.02.2014г. на Директора на БДУВИБР-Пловдив подлежи на обжалване чрез Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив 4000, ул.”Янко Сакъзов” № 35 пред Административен съд – гр.Пловдив в 3-дневен срок от датата на настоящето съобщение.
 
Решение № РР-1868/14.02.2014г. на Директора на БДУВИБР-Пловдив подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение от заинтересованите страни по реда на АПК чрез Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив 4000, ул.”Янко Сакъзов” № 35 пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр.Пловдив.
Съобщение 2 Mb (pdf) свали
Писмо 84 Kb (doc) свали
Решение 135 Kb (doc) свали