ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

ПОРН

Консултации по проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление.
 
На основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление.
 

Проектът е публикуван на 17 март, 2021 г. на интернет страницата на дирекцията. 
 

 
В рамките на срока за консултации е планирано провеждането и на пет онлайн срещи, както следва:
  • поречията на реките Арда, Бяла и Атеринска16 април, 2021
  • р. Марица - долно поречие28 април, 2021
  • р. Марица - средно поречие14 май, 2021
  • р. Марица – горно поречие21 май, 2021 
  • поречие на р.Тунджа26 май, 2021
Становища, забележки, препоръки и коментари по публикувания проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения могат да бъдат изпращани на адрес: ул.„Янко Сакъзов“ 35, п.к.307, както и на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg.
 
Крайният срок за представяне на становища по документа е 7 юни 2021 г.
 
Всяко заинтересовано лице, при поискване, може да се запознае с документите и информацията, използвани при актуализацията на предварителната оценка, на място, в басейнова дирекция.
 
 
Разчитаме на Вашето активно участие!
 
 
Актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения се извършва в рамките на проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции.Проект на ПОРН за консултации

Срещи за консултации