Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район

Докладът за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район за басейново управление е публикуван за консултация с обществеността в периода 15.10.2021 г. до 18.04.2022 г. като етап от актуализация на Плановете за управление на речните басейни за Източнобеломорски район 2022-2027 г.
 
Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите в Източнобеломорски район за басейново управление и начините за справяне с тези проблеми.
 
Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ и на интернет страницата на  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
 
Докладът може да намерите тук.
 
Бихме искали да насърчим активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост при разработването на Плана за управление на речните басейни за „Източнобеломорски район“ и тяхното прилагане.
 
Очакваме пълноценно и активно участие на обществеността и с помощта на Вашите становища и предложения да предвидим оптимални мерки за решаването на установените значими проблеми при управление на водите.
 
Становища, предложения, препоръки и коментари по публикуваните доклади за  Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите и предложения за мерки адресирани към установените значими проблеми може да изпращате на следните адреси:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
4000 гр. Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“ № 35, п.к. 307
или на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
 
Вашите становища и предложения ще бъдат включени в публични регистри и ще допринесат при разработване на проекта на Плана за управление на речните басейни за „Източнобеломорски район“ и програмата от мерки.
 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ стартира провеждане на дискусионни срещи с обществеността и заинтересованите страни, в рамките на срока за обществени консултации на публикувания доклад за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите. Поради епидемиологичната обстановка в страната, срещите ще се организират и провеждат хибридно – присъствено и онлайн. Планирано е провеждане на пет дискусионни срещи на ниво РБУ и две на национално ниво.

Резюме на проект на доклада за Междинните проблеми в Източнобеломорски район за басейново управление може да намерите на български език тук и на английски език тук.
 
График за провеждане на хибридни дискусионни срещи може да намерите тук.
Допълнително ще публикуваме мястото и часа на провеждане на дискусионните срещи по градове.

Анкета относно значимите проблеми при управлението на водите

Разчитаме на Вашето активно участие!
 

Постъпили становища и предложения в периода за обществени консултации на публикувания доклад за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район за басейново управление може да изтеглите тук.