НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Главен експерт “Карти и информация за ПУРН” в отдел „Планове за управление на водите”, място на работа – гр. Пловдив

Прекратяване на конкурсната процедура


 
З А П О В Е Д
 
РД-03-66/1
Пловдив, 31.03.2022 г.
 
 
     На основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Протокол № 1 от 30.03.2022 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „Карти и информация за ПУРН” в отдел „Планове за управление на водите”, дирекция „Планове и разрешителни” на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-89 от 24.03.2022 г.
 

 
П Р Е К Р А Т Я В А М:
 
 
    Конкурсната процедура за  длъжността Главен експерт „Карти и информация за ПУРН” в отдел „Планове за управление на водите”, дирекция „Планове и разрешителни”, обявена със Заповед № РД-03-66 от 10.03.2022 г. поради липса на допуснати кандидати.
 
 
                                       /п/
ГЕОРГИ ВЕЛЕВ
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-66/10.03.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР

 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Главен експертКарти и информация за ПУРН” в отдел „Планове за управление на водите”,  дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – гр. Пловдив
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование –  бакалавър;
  • професионален опит – 2 години;
  • и/или ранг – IV младши;
    2. Специалност – инж. Информационни системи, Изчислителна техника, Електроника и информатика, компютърни технологии, инженер геодезист, урбанизъм.
      3. Допълнителни изисквания – ползване на MS office, Internet, GIS /Arc view – начално ниво/, английски език /начално ниво/.
      4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
  • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации /GIS, английски език/;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
      5.  Начинът на провеждане на конкурсите е:
  • решаване на тест и интервю;
    6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Документите може да бъдат подавани и  по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
            Краен срок за подаване на документите – 24.03.2022 г.
 
      7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg.
      8. Кратко описание на длъжността: Организация на данните в географска информационна система /GIS/ и база данни, имащи отношение към Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/, като организира и координира актуализация на информацията, работи по подготовка на информацията за докладване на ПУРН на Европейската комисия /ЕК/, в това число подготовка на необходимите карти за разработване на ПУРН.
      9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 1000,00 лв. до 1350,00 лв., като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата. Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Главен експерт – 20, Експертно ниво 5/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация.
     10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 


                                                /п/                                                                                                                               
ГЕОРГИ ВЕЛЕВ
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район