НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Старши експерт – повърхностни води и заустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри”

Заповед за прекратяване на конкурс 
З А П О В Е Д
 
РД-03-234
Пловдив, 12.09.2022 г.
 
 
На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Протокол № 1 от 12.09.2022 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт – повърхностни води и заустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри”, дирекция „Планове и разрешителни” на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-229 от 05.09.2022 г.
 
 
П Р Е К Р А Т Я В А М:
 
 
Конкурсната процедура за  длъжността Старши експерт – повърхностни води и заустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри”, дирекция „Планове и разрешителни”, обявена със Заповед № РД-03-225 от 30.08.2022 г. поради липса на подадени заявления за участие в конкурса.
 
 
                                     /п/
ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район
 

ОбявлениеО Б Я В Л Е Н И Е
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-225/30.08.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Старши експерт – повърхностни води и заустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри”,  дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – гр. Пловдив
 
            1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование – бакалавър
  • професионален опит – 1 година
  • и/или ранг – V младши

           2. Специалност – Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, „Водоснабдяване и канализация” - профил „Мрежи и съоръжения”, „Водоснабдяване и канализация”  - профил „Пречистване на води”
           3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet,
           4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
  • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;  
          5. Начинът на провеждане на конкурса е:
  • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю           
          6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Документите може да бъдат подавани и  по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
Краен срок за подаване на документите – 09.09.2022 г.
 
           7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg      
           8. Кратко описание на длъжността: Работи по прилагане на Закона за водите и подзаконовите актове в частта – повърхностни води за издаване на разрешителни и решения в областта на повърхностните води, както и по прилагане на Закона за водите и подзаконовите актове в частта - ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за издаване на разрешителни  и решения в областта на заустването на отпадъчните води.
           9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 1100,00 лв. до 1400,00 лв., като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата.
Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Старши експерт – 21, Експертно ниво 6/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация.
         10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
 
    /п/                                                                                                                               
ГЕОРГИ ВЕЛЕВ
Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”