НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

ОБЯВА ЗА ЮРИСКОНСУЛТ

 

Обявление

 
ОБЯВА  ЗА  ЮРИСКОНСУЛТ
 
Юрисконсулт в дирекция  „Административни, финансови и правни дейности” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа  гр.Пловдив ул.”Янко Сакъзов” № 35
 
Длъжността се заема по служебно правоотношение   /регламентирано в Закона за държавния служител/ и е по заместване на държавен служител, ползващ отпуск за бременност и раждане /чл. 15 от Закона за държавния служител/.
 
За държавен служител може да бъде назначено лице, което отговаря на условията за назначаване, посочени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование – магистър
  • професионален опит – не се изисква
  • и/или ранг V младши
  • придобита юридическа правоспособност
 
Специалност – Право
 
Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS Office (Word, Excel), работа с правно-информационни системи
 
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са:
  • Автобиография /CV/;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен  и допълнителна квалификация; копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/
 
Кратко  описание на длъжността: Оказва съдействие по правни въпроси на ръководството на Басейнова дирекция, осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други юрисдикции, дава устни и писмени становища.
 
Размерът  на основната заплата за длъжността е  от 1000,00 лв. до 1280,00 лв., като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата.
Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Юрисконсулт – 22, Експертно ниво 7/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация.
 
Желаещите да кандидатстват по обявата, представят исканите документи в центъра за административно обслужване на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.,  или по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg  Телефон за връзка: 032/604732
 
Краен срок за подаване на документите – 13.10.2022 г. включително
 
 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю, на което ще бъдат задавани въпроси, свързани с устройството и функционирането на Басейнова дирекция ИБР, Закон за водите, ЗДСл и КТ, АПК, ЗАНН, както и въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността.