НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Старши експерт – повърхностни води и заустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри”, дирекция „Планове и разрешителни”, място на работа – гр. Пловдив

Допуснати до конкурса

 
 
 
Във връзка с чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Ви информираме, че
 
 
Допуснатите до конкурса за длъжността Старши експерт – повърхностни води и заустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри” в  дирекция „Планове и разрешителни”,  кандидати:
 
 
 1. Цветелина Балъкова
 
 
      Трябва да се явят на тест на  01.12.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
 
                                                                                                    Председател на комисията:               /п/            
                                                                                                                                               /М. Дурева-Горялкова/
 
 
 
 
Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Старши експерт – повърхностни води и заустване на отпадъчни води:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба за ползването на повърхностните води (обн. ДВ бр. 25 от 26.03.2021 г.);
 3. Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
 4. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
 5. Закон за държавния служител;
 6. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;
 
 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ – ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ И ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
В ОТДЕЛ „РАЗРЕШИТЕЛНИ И РЕГИСТРИ”,
ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-292/14.11.2022 г. реши:
 
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 1. Цветелина  Балъкова
 
 
      Датата, часа и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в срок до 5 работни дни.
 
 
          Не се допускат до конкурс следните кандидати:
           
            Няма недопуснати кандидати
 
 
  
                                                                                                 Председател на комисията:                 /п/      
                                                                                                                                             /М. Дурева-Горялкова/
 
 
 
 
Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Старши експерт – повърхностни води и заустване на отпадъчни води:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба за ползването на повърхностните води (обн. ДВ бр. 25 от 26.03.2021 г.);
 3. Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
 4. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
 5. Закон за държавния служител;
 6. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;
 
 
 

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-279/31.10.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Старши експертповърхностни води и заустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри”,  дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – гр. Пловдив
 
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование – бакалавър
 • професионален опит – 1 година
 • и/или ранг – IV младши
      2. Специалност – Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, „Водоснабдяване и канализация” - профил „Мрежи и съоръжения”, „Водоснабдяване и канализация”  - профил „Пречистване на води”
      3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet.
      4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
      5. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю
     6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявата в Центъра за административно обслужване на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Документите може да бъдат подавани и  по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
            Краен срок за подаване на документите – 15.11.2022 г.

    7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло в Центъра за административно обслужване на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg           
    8. Кратко описание на длъжността: Работи по прилагане на Закона за водите и подзаконовите актове в частта – повърхностни води за издаване на разрешителни и решения в областта на повърхностните води, както и по прилагане на Закона за водите и подзаконовите актове в частта - ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за издаване на разрешителни  и решения в областта на заустването на отпадъчните води.
      9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 1100,00 лв. до 1400,00 лв., като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата.
Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Старши експерт – 21, Експертно ниво 6/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация.
    10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
                                             /п/                                                                                                                         
ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район