НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Старши юрисконсулт в дирекция „АФПД”, място на работа гр. Пловдив

 

Обява

 
ОБЯВА  ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
 
 
Длъжността Старши юрисконсулт е в дирекция  „Административни, финансови и правни дейности” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа  гр. Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” № 35.
 
Длъжността се заема по служебно правоотношение   /регламентирано в Закона за държавния служител/ и е по заместване /по чл. 15 от Закона за държавния служител/ на държавен служител, временно преназначен на друга длъжност по чл. 82а от ЗДСл.
 
За държавен служител може да бъде назначено лице, което отговаря на условията за назначаване, посочени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование – магистър
  • професионален опит – 1 година
  • и/или ранг ІV младши
  • придобита юридическа правоспособност
 
Специалност – Право
 
Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office (Word, Excel), работа с правно-информационни системи, добри познания по ЗОП.
 
 Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са:
 
 
Кратко  описание на длъжността: Оказва съдействие по правни въпроси на ръководството на Басейнова дирекция, осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други юрисдикции, дава устни и писмени становища, участва в изготвянето на документация по ЗОП.
 
Минималният размер  на основната заплата за длъжността е 1450,00 лв.
 
Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Стaарши юрисконсулт – 21, Експертно ниво 6/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация.
 
Желаещите да кандидатстват по обявата, представят исканите документи в центъра за административно обслужване на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.,  или по електронен път на адрес konkursi@earbd.bg. Телефон за връзка: 032/604732.
 
Краен срок за подаване на документите – 15.04.2024 г. включително.
  
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю, на което ще бъдат задавани въпроси, свързани с устройството и функционирането на Басейнова дирекция ИБР, Закон за водите, ЗДСл и КТ, АПК, ЗАНН, ЗОП, както и въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността.


Качено на 29.03.2024 г.