Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПУРБ 2022 - 2027

Проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 г.Проектът на План за управление на речните басейни и програмата от мерки са публикувани за консултация с обществеността в периода 30.03.2024 г. до 30.09.2024 г.  като последен етап от актуализация на Плана за управление на речните басейни за Източнобеломорски район за периода 2022-2027 г.

Планът за управление на речните басейни е стратегически документ за постигане и поддържане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води и на свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите.

Информацията е публикувана на интернет страницата на  Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и  на интернет страницата на  МОСВ.

Планът може да намерите тук.

Очакваме активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост по време на консултациите по проекта на План за управление на речните басейни  за Източнобеломорски район и при прилагане на мерките. Получените по време на консултациите становища и предложения ще бъдат взети предвид при финализирането на програмите от мерки и ПУРБ.

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикувания проект на ПУРБ може да изпращате по предпочитан от вас начин до:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
гр. Пловдив, 4000, ул. „Янко Сакъзов“ 35, п.к.307
или на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

Министерство на околната среда и водите
гр. София, 1000, бул.„Княгиня Мария Луиза“ № 22
или на e-mail: RBMPconsultation@moew.government.bg

Очакваме Вашето активно участие!
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ стартира провеждане на срещи с обществеността и заинтересованите страни, в рамките на срока за обществени консултации по публикувания проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район.
 
График за провеждане на срещи за обществено обсъждане на проекта на ПУРБ 2022-2027:
  • 30 май 2024 г. – средно поречие на река Марица, гр. Пловдив
  • 06 юни 2024 г. – горно поречие на река Марица, гр. Велинград
  • 12 юни 2024 г. – горно поречие на река Арда, гр. Смолян
  • 19 юни 2024 г. – долно поречие на река Марица, гр. Хасково
  • 20 юни 2024 г. – долно поречие на река Арда, гр. Кърджали
  • 25 юни 2024 г. – поречие на река Тунджа, гр. Сливен

Постъпили писмени становища и предложения в периода на обществените консултации по Проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2022-2027 може да изтеглите тук.