НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Старши експерт – заустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри“ в дирекция „Планове и разрешителни”, място на работа гр.Пловдив

Обява

 
ОБЯВА  ЗА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ
 
Старши експерт – заустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри“ в дирекция  „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа  гр.Пловдив ул.”Янко Сакъзов” № 35
 
Длъжността се заема по служебно правоотношение   /регламентирано в Закона за държавния служител/ и е по заместване на държавен служител, ползващ отпуск за гледане на дете /чл. 15 от Закона за държавния служител/.
 
За държавен служител може да бъде назначено лице, което отговаря на условията за назначаване, посочени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование – бакалавър
  • професионален опит – 1 година
  • и/или ранг - IV младши
 
Специалност – „Водоснабдяване и канализация“, профил „Мрежи и съоръжения“ и профил „Пречистване на води“
 
Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office (Word, Excel), Internet
 
 Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са:  
Кратко  описание на длъжността: Работи по прилагане на Закона за водите и подзаконовите актове в частта – ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и решения в областта на заустването на отпадъчните води.
 
Размерът  на основната заплата за длъжността е  1550,00 лв.
 
Желаещите да кандидатстват по обявата, представят исканите документи в центъра за административно обслужване на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.,  или по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg. Телефон за връзка: 032/604 732
 
Краен срок за подаване на документите – 15.07.2024 г. включително
 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.


Качено на 28.06.2024 г.