Контрол дейност

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Декларации по чл.194б от ЗВ

Образци на декларации по чл. 194б от Закона за водите за предоставяне на информация за изчисляване на дължимата такса.- в сила от 01.01.2018г.

Титуляри с повече от едно разрешително, следва да подадат декларация за всяко едно разрешително поотделно.
 

Образец прил.1 - Декларация за водовземане от повърхностни / подземни / минерални / води

Образец прил.2 - Декларация за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия от ВЕЦ

Образец прил.3 - Декларация за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения

Образец прил.4 - Декларация за ползване на воден обект за нарушаване непрекъснатостта на река

Образец прил.5 - Декларация за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания

Образец прил.6 - Декларация за заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер

Образец прил.7 - Декларация за заустване в повърхностни води на отпадъчни води от промишлени предприятия по чл.5, ал.1, т.3 от Тарифата за таксите (без биоразградими промишлени отпадъчни води)

Образец прил.8 - Декларация за заустване на отпадъчни води от обекти, които имат система за непрекъснат автоматизиран мониторинг, валидиран от контролиращия орган

Образец прил.9 - Декларация за замърсяване от отвеждане на замърсители в подземните води

Указания за изчисляване на таксата за замърсяване от заустване на отпадъчни води

Заповед № РД-843/21.12.2017 г.

Помощна таблица* с посочени корекционни коефиценти, необходими при попълването на декларациите по чл. 194б от ЗВ за заустване на отпадъчни води.

*Публикуваните данни са с информативен характер за подпомагане на водоползвателите при попълването на декларациите за заустване на отпадъчни води.

Информация - чл. 194б от ЗВ

(1) Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.
(2) Образецът по ал. 1 съдържа данните съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6, въз основа на които се изчислява таксата.
(3) Директорът на басейнова дирекция извършва проверка на информацията по ал. 1 и съответствието й със:
1. резултатите от собствения мониторинг;
2. показанията на измервателните устройства, и
3. резултатите от извършения през годината контрол.
(4) При съответствие на информацията по ал. 1 с условията по ал. 3 директорът на басейнова дирекция уведомява писмено титуляря на разрешителното за размера на дължимата такса, срока за заплащането й и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена.
(5) Ако при проверката по ал. 3 се установи несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, директорът на басейнова дирекция назначава нарочна проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса.
(6) Непредставянето или ненавременното представяне на декларацията по ал. 1 е нарушение на правилата за деклариране и отчитане.