ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

План за управление на риска от наводнения

План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2022 - 2027 г.

Планът за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2022 - 2027 е разработен и актуализиран в съответствие с изискванията на чл. 14 ал. 3 от Директива 2007/60/ЕС ( Директива за наводненията ) и на основание чл. 146о от Закона за водите.
 
 • Приложение А - Карта на Източнобеломорски район за басейново управление
 • Приложение Б - Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнения
 • Приложение В - Анализ на заливните равнини
 • Приложение Г - Национален каталог от мерки
 • Приложение Д - Методика за оценяване и приоритизация на мерките в ПУРН
 • Приложение Е - Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН
 • Приложение Ж - Национална програма за изпълнение
 • Приложение З - Таблица с базови стойности за мониторинг на целите
 • Приложение И - ПоМ и Рамковата директива за водите и други приложими директиви
 • Приложение К - Описание на мерките
 • Приложение Л - Мерки и условия за отразяване в окончателния вариант на ПУРН в ИБР 2022-2027 г.
 • Приложение М - Мерки и условия за изпълнение при прилагането на ПУРН в ИБР 2022-2027 г.
 • Приложение Н - Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и                                                                човешкото здраве при прилагането на ПУРН в ИБР за периода 2022-2027 г.

Публикувано на 04.01.2024 г.