EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

ANCHOR


Име на проекта:„Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“

Източник на финансиране: Проектът се финансира по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 г. – 2014 г.

Договор за БФП: Д-33-50/30.06.2015г.

Бенифициент: Партньори:
    Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив
 Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград
 Норвежки институт за изследване на водата - Норвегия

Начало на проекта:   30.06.2015г.

Срок на проекта: 12 месеца

Обща стойност на проекта:  234 299 евро

Дейности по проекта:

Дейност 1: Проучване на комбинираното въздействие на водноелектрически централи върху речните екосистеми, въз основа на съществуващите данни и изследвания;

Дейност 2: Анализ на най-добрите практики на ЕС и ЕИП за оценка на потенциала на водната енергия и методологии за класификация на речни участъци като допустимост за изграждане на ВЕЦ;

Дейност 3: Трансфер на познание;

Дейност 4: Разработване на Национална методология за оценка на водната енергия, въз основа на подхода на ICPDR;

Дейност 5: Тестване на методологията и критериите за оценка в БД ИБР и БД ЗБР;

Дейност 6: Консултация със заинтересованите страни и интегриране в ПУРБ;

Дейност 7: Управление на проекта и контрол на качеството.

Презентации

Резултати от проекта