Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив

„СРЕБРЕН ПРОДУКТ” АД - СОФИЯ, ЕИК 131578537, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Аксаков” № 46, ет.2, ап.4

05.07.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 03.07.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр.ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „СРЕБРЕН ПРОДУКТ” АД - СОФИЯ, не е намерено на посочения от него адрес, а именно гр. София,  ул. „Пейо Яворов” № 42,  партер, повече»

„ХЕДА“ ООД, с ЕИК 822102528, със седалище и адрес на управление: ул. „Гео Милев” № 9, ет. 1, ап. 2, п. код 4400, град Пазарджик, Община Пазарджик, Област Пазарджик

26.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 26.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ХЕДА“ ООД, с ЕИК 822102528, със седалище и адрес на управление: ул. „Гео Милев” № 9, ет. 1, ап. 2, п. код 4400, град Пазарджик, Община Пазарджик, Област Пазарджик, представлявано от Християн Стефанов Анков.
повече»

„ЛЕКСИ СТИЛ” ООД, с ЕИК 201777349, със седалище и адрес на управление: Област Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Георги Бенковски” № 52, ет. 4, ап. 5

26.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 26.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЛЕКСИ СТИЛ” ООД, с ЕИК 201777349, със седалище и адрес на управление: Област Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Георги Бенковски” № 52, ет. 4, ап. 5, представлявано от Михаил Рангелов Михайлов.
повече»

ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРКЕЗОВА, с ЕГН 8209274576, с адрес град Пловдив, бул. „Марица“ № 102, община Пловдив, област Пловдив

26.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 26.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че физическото лице ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРКЕЗОВА, с ЕГН 8209274576,  с адрес град Пловдив, бул. „Марица“ № 102, община Пловдив, област Пловдив
 
повече»

„КАМБИЗ“ ЕООД , с ЕИК 121077983, със седалище и адрес на управление, ул. „Георг Вашингтон” № 39, гр. София, община Столична, област София, район Възраждане

26.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 26.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КАМБИЗ“ ЕООД , с ЕИК 121077983, със седалище и адрес на управление, ул. „Георг Вашингтон” № 39, гр. София, община Столична, област София, район Възраждане, представлявана от Камбиз Фатаки.
повече»

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ НАЛБАНТАВ , с ЕГН7411018544, гр. Димитровград, ул. „Вилхелм Пик” № 3, общ. Димитровград, обл. Хасково

05.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 04.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ НАЛБАНТАВ , с ЕГН7411018544, не е намерено на посочения от него адрес гр. Димитровград, ул. „Вилхелм Пик” № 3, общ. Димитровград, обл. Хасково.
повече»

„ЕТ „ШАНС – Н.П.Б. НИКОЛА БОНЧЕВ“, БУЛСТАТ 040239442, с адрес с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „33 – та” № 16 и гр. Пловдив, ул. „Антон Безеншек“ № 4

04.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 04.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „ШАНС – Н.П.Б. НИКОЛА БОНЧЕВ“, БУЛСТАТ 040239442, не е намерено на посочения от него адрес на управление с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „33 – та” № 16 и гр. Пловдив, ул. „Антон Безеншек“ № 4
повече»

„МАРТЕМ‘‘ ООД, с ЕИК 160105836, със седалище и адрес на управление: ж. к. Тракия, бл. 214, вх. В, ет. 4, ап. 13, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

04.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 04.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „МАРТЕМ‘‘ ООД,  с ЕИК 160105836, не е намерено на посочения от него адрес : ж. к. Тракия, бл. 214, вх. В, ет. 4, ап. 13, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив с ЕИК 160105836
повече»

„КРОНА 79” ЕООД, с ЕИК 112552178, със седалище и адрес на управление: Област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, п. код 4600, ул. „Христо Ясенов“ № 23

04.02.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 04.02.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КРОНА 79” ЕООД, с ЕИК 112552178, не е намерено на посочения от него адрес на управление Област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, п. код 4600, ул. „Христо Ясенов“ № 23, представлявано от Красимир Димитров Беев.
повече»

Генчо Стойчев Ангелов, управителr на „МЕГАН ГРУП” ЕООД, с ЕИК 200142165, със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, п. код 6100, ул. „Тюлбенска“ № 62, вх. Б, ет. 2, ап. 14

29.01.2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
     На основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до:
Генчо Стойчев Ангелов, управителr на „МЕГАН ГРУП” ЕООД, с ЕИК 200142165, със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, п. код 6100, ул. „Тюлбенска“ № 62, вх. Б, ет. 2, ап. 14, титуляр на разрешително № 01610330/24.06.2010 г., издадено от Министъра на околната среда и водите /ОСВ/.
повече»

Гюндюз Халит Хамоглу, управителr на „ГЮР” ООД, с ЕИК 123725674, със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, п. код 6100, ул. „Шипченска Епопея“ № 31, вх. В, ет. 4, ап. 9

29.01.2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
      На основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до:
Гюндюз Халит Хамоглу, управителr на „ГЮР” ООД, с ЕИК 123725674, със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, п. код 6100, ул. „Шипченска Епопея“ № 31, вх. В, ет. 4, ап. 9, титуляр на разрешително № 01610204/23.07.2009 г., издадено от Министъра на околната среда и водите /ОСВ/, изм. с решение № РР-1872/14.02.2014 г. и отнето с решенеие № РР-1930/30.04.2014 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БД ИБР/.
повече»

"ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ" ЕООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, с ЕИК 175217595, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район Красно село, п. код 1618, ж.к. "Красно село", бл. № 199, ет. 1, офис № 1

09.01.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, с ЕИК 175217595,  Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Красно село, п. код 1618, ж.к. „Красно село“, Бл. № 199, ет. 1, офис № 1, представлявано от Росен Георгиев Милошев
повече»

"РОЯЛ САРД" ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Куклен, п. код 4101, ул. "М-ст Терасите и Вриш" № 36, с ЕИК 115887790

09.01.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „РОЯЛ САРД” ЕООД, с ЕИК 115887790,  не е намерено на  посочения си адрес: Област Пловдив, общ. Куклен, гр Куклен, п.код 4101, ул. „М-ст Терасите и Вриш“ № 36
повече»

"ТРАНСКОМЕРС КОРП." ЕООД с ЕИК 121004686, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район Средец, п. код 1000,ул. "Г. С. Раковски" № 165

09.01.2019 г.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.З, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ТРАНСКОМЕРС КОРП.” ЕООД с ЕИК 121004686, не е намерено на посочения си адрес: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Средец, п. код 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 165 и адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Витоша, п. код 1618, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Пирин“ № 44, Офис № 9
повече»