Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Консултации по ДЕО на Проект на ПУРН

Обобщена справка по смисъла на чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 г.

Публикувано на 15.12.2023 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 258/01.12.2023 г. на Министър на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 8-6/2023

Становище по екологична оценка № 8-6/2023 за съгласуване на проект  на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление 2022 - 2027 г.

Публикувано на 04.12.2023 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН  (2022-2027) СЛЕД ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ:

               •    Доклад за екологична оценка на проекта на ПУРН на ИБР (2022-2027 г.)
  
               •    Нетехническо резюме на ДЕО на проекта на ПУРН на ИБР  

               •    Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта на ПУРН на ИБР

               •    Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати                                        органи и лица по екологична оценка на ПУРН. Приложения към документацията.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ от изготвяне на Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление (2022-2027 г.)
 
           На основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 70/2020 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район (2022-2027г).

       Проектът на ПУРН на ИБР,  докладът за Екологична оценка на проекта на ПУРН на ИБР с всички приложения и материалите към него са предоставени за достъп в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в продължение на 30 дни, считано от 27.09.2023 година.

          Становища и мнения се приемат до 27.10.2023 г. включително:


          •    в деловодството на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“                     №35, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
          •    по пощата  - на същия адрес;
          •    по електронна поща – bd_plovdiv@earbd.bg

          Лице за контакт: инж. Кръстина Перпериева, тел. 032 60 47 52.

         
          Документи за изтегляне:      

          •    Доклад за екологична оценка на проекта на ПУРН на ИБР (2022-2027 г.)
  
          •    Нетехническо резюме на ДЕО на проекта на ПУРН на ИБР  

          •    Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта на ПУРН на ИБР
 
          •    Съобщение за провеждане на консултации по ЕО на проекта на ПУРН на ИБР  


На 01.11.2023 г. от 09:00 часа в Информационния център на БДИБР, адрес: Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 2  ще се проведе обществено обсъждане на ДЕО, ДОСВ и проект на ПУРН на ИБР. Всички заинтересовани страни в управлението на водите в Източнобеломорски район са добре дошли да се включат и да изразят на място своите становища и мнения.