Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Задание за обхват и съдържание на ДЕО

На основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).

Заданието е публикувано на 22 декември 2022 г.  на интернет страницата на дирекцията.

Становища, забележки, препоръки и коментари по обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка могат да бъдат изпращани на адрес: ул.„Янко Сакъзов“ 35, п.к.307, както и на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg.
 

Срокът за представяне на становища по заданието е 14 дневен от датата на публикуването.


Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на ПУРН на ИБР можете да изтеглите тук.

Приложение към Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на ПУРН на ИБР.Достъп до проект на ПУРН 2022-2027 г. тук.Разчитаме на Вашето активно участие!