ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПУРН

Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление 2022 - 2027 г.


На основание чл.146т, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 146р, ал. 1, т. 3 и чл.146с, ал. 1, т. 2, от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).

Проектът е публикуван на 15 декември 2022 г.  на интернет страницата на дирекцията.
 
Становища, забележки, препоръки и коментари по публикувания проект на План за управление на риска от наводнения могат да бъдат изпращани на адрес: ул.„Янко Сакъзов“ 35, п.к.307, както и на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg.


Крайният срок за представяне на становища по проекта е 10 септември 2023 г.

 
Всяко заинтересовано лице, при поискване, може да се запознае с документите и информацията, използвани при изготвяне на проектa, на място, в басейнова дирекция.
 
 
Разчитаме на Вашето активно участие!
 
 
Актуализацията на плана за управление на риска от наводнения се извършва по проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", финансиран по ОП "Околна среда", с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите, в партньорство с четирите басейнови дирекции.
 • Приложение А - Карта на Източнобеломорски район за басейново управление
 • Приложение Б - Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнения
 • Приложение В - Анализ на заливните равнини
 • Приложение Г - Национален каталог от мерки
 • Приложение Д - Методика за оценяване и приоритизация на мерките в ПУРН
 • Приложение Е - Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН
 • Приложение Ж - Таблица с приоритизация на мерките
 • Приложение З - Отговорни институции и източници на финансиране
 • Приложение И - ПоМ и Рамковата директива за водите и други приложими директиви
 • Приложение Й - Технически грешки
 • Приложение К (заменя приложения Ж и З) - Интегрирана таблица на Програмата от мерки
 • Приложение Л - Описание на основни мерки от Програмата от мерки

Допълнителна информация за проекта на ПУРН може да бъде намерена и на интерактивната уеб платформа за представяне на резултатите:

https://flood-modelling-bulgaria.hrwallingford.com/

username: public_consultation
password: r34d0nly