ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

ОТКЛОНЕНИЯ В КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ

Уважаеми ползватели,
Публикуваната информация показва установените през месеца моментни или трайни превишения на стойностите на показателите, определящи добро състояние във водното тяло, в конкретни пунктове, в които се изпълнява регулярен мониторинг на водите и във водовземни съоръжения, от които се черпи вода за различни цели.
За повърхностните водни тела установените стойности на показателите се сравняват със Стандарта за качество на околната среда – Максимално допустима концентрация (СКОС-МДК) или със Стандарта за качество на околната среда – Средно-годишна стойност (СКОС-СГС), когато няма определен СКОС-МДК.
За подземните водни тела установените стойности на показателите се сравняват със Стандарта за качество на подземните води. За информация се следи и Базовата стойност, показваща концентрацията на съответното вещество при първото му откриване. За повечето вещества базовата стойност е определена за периода 2007-2008 г., преди разработването на първите ПУРБ.
Превишенията по показателите алфа- и бета-активност показват превишаване на контролното ниво, при което органите на държавния здравен контрол извършват експертна оценка на общата индикативна доза и риска за хората.
След приемането на първите ПУРБ 2010-2016 г. в България се планират и се изпълняват мерки за прекратяване/намаляване на замърсяванията при източника им, като например изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, намаляване на торенето в уязвими зони, забрана за дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на приоритетни вещества във водите и др. Мерките, които са планирани и одобрени от Министерския съвет на Р. България за периода на вторите ПУРБ 2016-2021 г. можете да видите в публикуваните Планове за управление на речните басейни, приложения към раздел VІІ (https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-purb/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-2016-2021-g/).
Трябва да се има предвид, че мерките, които се изпълняват и ще се изпълняват в бъдеще са насочени към човешката дейност и замърсяването при източника на замърсяване, т.е. резултатът от тези мерки може да се очаква след известен и в много случаи продължителен период от време.
Това е особено важно за подземните води, при които при установените исторически замърсявания с нитрати и други вещества, почвите и покриващите водните тела пластове са наситени със замърсяващи вещества, които се емитират и ще се емитират още години към подземните води. В тези случаи, в зависимост от дълбочината и строежа на водоносните пластове самопречистването на водите може да се очаква след десетки и даже стотици години.
Има и случаи, в които причината за повишените концентрации е естествена – например в скалите, в които са акумулирани подземни води или върху които протичат повърхностни води могат да се съдържат различни вещества в повишени концентрации, които се извличат от водите.
Във връзка с изложеното по-горе, при вече установени замърсявания водоползвателите трябва да предприемат действия за достигане на изискваните качества на водата за съответната цел на ползване.
 
01.05.2024 - 31.05.2024

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.04.2024 - 30.04.2024

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.03.2024 - 31.03.2024

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.02.2024 - 29.02.2024

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.01.2024 - 31.01.2024

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.12.2023 - 31.12.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.11.2023 - 30.11.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.10.2023 - 31.10.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.09.2023 - 30.09.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.08.2023 - 31.08.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.07.2023 - 31.07.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.06.2023 - 30.06.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.05.2023 - 31.05.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.04.2023 - 30.04.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.03.2023 - 31.03.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.02.2023 - 28.02.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.01.2023 - 31.01.2023

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.12.2022 - 31.12.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.11.2022 - 30.11.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.10.2022 - 31.10.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.09.2022 - 30.09.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.08.2022 - 31.08.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.07.2022 - 31.07.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.06.2022 - 30.06.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.05.2022 - 31.05.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.04.2022 - 30.04.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.03.2022 - 31.03.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.02.2022 - 28.02.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.01.2022 - 31.01.2022

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.12.2021 - 31.12.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.11.2021 - 30.11.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.10.2021 - 31.10.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.09.2021 - 30.09.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.08.2021 - 31.08.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 

01.07.2021 - 31.07.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 

01.06.2021 - 30.06.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 

01.05.2021 - 31.05.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 

01.04.2021 - 30.04.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 


01.03.2021 - 31.03.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 


01.02.2021 - 28.02.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 


01.01.2021 - 31.01.2021

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 


01.12.2020 - 31.12.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 


01.11.2020 - 30.11.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 


01.10.2020 - 31.10.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 


01.09.2020 - 30.09.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 


01.08.2020 - 31.08.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 


01.07.2020 - 31.07.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води
 


01.06.2020 - 30.06.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 


01.05.2020 - 31.05.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 


01.04.2020 - 30.04.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води


 


01.03.2020 - 31.03.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 


01.02.2020 - 29.02.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 


01.01.2020 - 31.01.2020

Отклонения в качеството на повърхностните води

Отклонения в качеството на подземните води

 

Архив


2019   2020