ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Източнобеломорски район


Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Източнобеломорски район
   
Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район” е изготвен в съответствие с:
     ●     изискванията на Глава Десета „Управление на водите”, Раздел ІV на Закона за водите „Характеризиране на района за басейново управление на водите” (Нов – ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г, (изм. – ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г ,Доп. – ДВ, бр. 61 от 2010 г., изм. ДВ Бр.53 от 27.06.2014г.)
   
Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността информацията за значимите проблеми в управлението на речните басейни в Източнобеломорски район въз основа на актуализация на характеристиките на ИБР и анализ на натоварването и въздействието от човешка дейност върху водите и свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите. Документът има за консултация с обществеността  и заинтересованите страни относно  най-важните въпроси по отношение на управлението на водите (предизвикателствата) и начините за справяне с тези проблеми (избора на мерки).

Документите са публикувани на 06.11.2014г. на интернет страницата на БД Източнобеломорски район (www.earbd.org) и на Министерството на околната среда и водите (www.moew.government.bg). 

СРОКЪТ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ Е ДО 06.05.2015г (шест месеца).

Въпросник за Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Източнобеломорски район, за попълване изтегли от ТУК

 

Съдържание

Междинен преглед на значими проблеми в управлението на водите в Източнобеломорски район- основен документ

Приложения:

1. Карта на РБУ с релеф
2. Карта на основните речни басейни в ИБР
3. Карта на типовете повърхностни води в ИБР
4. Карта с референтни места
5. Карта на повърхностните водни тела
6. Карта на подземните водни тела
7. Карта на зоните за защита на водите предназначени за питейно водоснабдяване
8. Карта на зоните за защита на водите предназначени за къпане
9. Карта на чувствителните зони
10. Карта на нитратно уязвимите зони
11. Карта на зоните за защита на водите, свързани с воднозависими видове и местообитания
12. Карта на натиска от заустване на отпадъчни води от индустрия
13. Карта на натиска от заустване на градски отпадъчни води и ПСОВ
14. Карта на натиска от водовземане от повърхностни води
15. Карта с ВЕЦ и МВЕЦ
16. Карти на натиска от физични модификации
17. Карта на натиска от рудници, хвостохранилища и депа
18. Карта с дифузно замърсяване от селско стопанство - азот
19. Карта с дифузно замърсяване от селско стопанство - фосфор
20. Карта на натиска от водовземане от подземни води
21. Карта на натиска от инвазивни видове
22. Карта с екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела
23. Карта с химично състояние на повърхностните водни тела
24. Карта с количествено състояние на подземните водни тела
25. Карта с химично състояние на подземните водни тела
26. Списък  на повърхностните водни тела
27. Списък на подземните водни тела
28. Регистър на зоните за защита на водите
29. Характеристика на типовете повърхностни водни тела в Източнобеломорски район
30. Състояние/потенциал на повърхностните водни тела (таблица)
31. Химично състояние на подземните водни тела (таблица)
32. Критерии за определяне на  зони за защита на водите , свързани с воднозависими видове и местообитания
33. Икономически анализ на водоползването
34. Замърсяване с биогенни вещества и еутрофикация на стоящи води
35. Нитратно и фосфатно замърсяване на подземни води
36. Замърсяване с химични  вещества на повърхностни води
37. Физични модификации
38. Водовземане и отток
39. Замърсяване на подземни води с химични вещества
40. Инвазивни видове


Основният документ и приложенията към него могат да бъдат изтеглени от  ТУК