ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект № BG16M1OP002-1.017-0001

 
Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027
 
Бенефициент – Дирекция „Управление на водите“, МОСВ
 
Дирекция „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите е одобрена като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.017 „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г.“ за проект № BG16M1OP002-1.017-0001 „ПУРБ 2022-2027 г.“ Партньори по проекта са и четирите басейнови дирекции в България. 
                
Общата стойност на проекта е 24 000 000 лв., от които 85%  или 20 400 000 лв. са средства от Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз (ЕС) и 15%  или 3 600 000 лв. - Национално съфинансиране.
                
Целта на проекта е разработване и подготовка за приемане на третите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. за четирите района на басейново управление – Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски. В началото ще бъде направена актуализация на характеристиките на повърхностните и подземните водни тела, зоните за защита на водите и оценка на натиска, въздействието и риска върху тях. След което ще се направи икономически анализ на водоползването, оценката на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите, вкл. оценка на въздействието от промените на климата върху тях. На база на резултатите от предходните дейности ще бъдат актуализирани каталогът от мерки и програмите от мерки, също така ще бъдат разработени методики, подходи и помощни средства за разработване на ПУРБ. В заключителния етап ще бъдат изготвени проекти на ПУРБ за четирите района за басейново управление в България за периода 2022-2027 г., за които ще се проведе процедура по Екологична оценка съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда.
                
Елементи на проекта са и консултации със заинтересованите страни и широката общественост на всеки етап на разработване на ПУРБ, както и трансграничната координация със съседни държави;
                
Резултатите от проекта ще допринесат за изпълнение задълженията на Р. България по прилагането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите). Резултатите от проекта са и ключов елемент от процеса на управление на водите в България, както по отношение планиране и изпълнение на мерки за постигане на добро екологично състояние на водните тела, така и в посока на укрепване и разширяване на междусекторното и регионалното партньорството в процеса на планиране, а също и при изпълнение на ПУРБ и заложените в тях мерки за периода 2022-2027 г. 
                
Изпълнението  на проекта ще се допринесе за постигане на Специфична цел 2 на приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. „Подобряване оценката на състоянието на водите“.
 
Срок на изпълнение на проекта – 47 месеца от датата на издаване на Заповедта на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Заповед № РД-ОП-107/07.11.2018 г.)
 
Контакти: Мария Арангелова, ръководител на проекта, тел: 02/ 9406517